Skupština grada Kraljeva na sednici održanoj dana 24.maja 2019.godine donela je Odluku o Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 13/19).

NADLEŽNOSTI I OVLAŠĆENJA LOKALNOG OMBUDSMANA

Lokalni ombudsman grada Kraljeva kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem Gradske uprave grada Kraljeva, Gradskog veća grada Kraljeva kada postupa kao drugostepeni organ u upravnom postupku, javnih službi (javnih preduzeća i ustanova) čiji je osnivač Grad i drugih organizacionih oblika čiji je osnivač Grad (u daljem tekstu:organi i službe), ako se radi o povredi propisa i opštih akata Grada.

Lokalni ombudsman u vršenju poslova iz svoje nadležnosti postupa u skladu sa Ustavom, zakonom, potvrđenim međunarodnim ugovorima, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i odlukama Grada.

Lokalni ombudsman, pored prava na pokretanje i vođenje postupka, ima pravo da posredovanjem i davanjem saveta i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti, deluje preventivno, u cilju unapređenja rada organa i službi, i unapređenja zaštite ljudskih sloboda i prava.

Lokalni ombudsman podnosi nadležnom organu Grada inicijativu za izmenu i dopunu propisa i opštih akata Grada ako smatra da do povrede prava građana  dolazi zbog nedostataka u tim aktima, kao i da inicira donošenje novih propisa i drugih opštih akata Grada, kada smatra da je to od značaja za zaštitu prava građana.

Lokalni ombudsman može dati mišljenje Gradskom veću i drugom ovlašćenom predlagaču na nacrt, odnosno predlog propisa ili opšteg akta Grada, kada se njime uređuju pitanja od značaja za zaštitu i unapređenje prava građana.

Lokalni ombudsman pokreće inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja koja se odnose na prava građana, ukoliko smatra da isti nisu u skladu sa Ustavom i zakonom.

NAČIN POSTUPANJA

Lokalni ombudsman pokreće postupak po pritužbi lica ili po sopstvenoj inicijativi.

Svako fizičko ili pravno lice, domaće ili strano, koje smatra da su mu  aktom, radnjom ili nečinjenjem organa, odnosno službe povređena prava može da podnese pritužbu Lokalnom ombudsmanu.

Lokalnom ombudsmanu se može u ime lica obratiti i njegov naslednik, zakonski zastupnik ili punomoćnik, kao i udruženje građana, uz ovlašćenje tog lica.

Lokalni ombudsman neće postupati po anonimnoj pritužbi. Izuzetno, ako smatra da u anonimnoj pritužbi ima osnova za njegovo postupanje, Lokalni ombudsman može pokrenuti postupak po sopstvenoj inicijativi.

Pre podnošenja pritužbe Lokalnom ombudsmanu, podnosilac pritužbe je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem pravnom postupku.

Lokalni ombudsman će uputiti podnosioca pritužbe na pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka, ako je takav postupak predviđen, i neće postupati po pritužbi dok prethodno ne budu iscrpljena sva pravna sredstva, u odgovarajućem pravnom postupku.

Izuzetno, Lokalni ombudsman može pokrenuti postupak i pre  nego  što  su  iscrpljena sva pravna sredstva,  ako  bi  podnosiocu  pritužbe  bila naneta nenadoknadiva šteta, ili kada Lokalni ombudsman oceni da je došlo do grubog kršenja načela samostalnosti i zakonitosti, stručnosti, nepristrasnosti i političke neutralnosti, delotvornosti u ostvarivanju prava stranaka i poštovanja stranaka od strane organa i službi.

Pritužba se podnosi u pisanoj formi, uključujući sve oblike elektronske komunikacije, ili usmeno na zapisnik kod Lokalnog ombudsmana i ne podleže plaćanju takse, niti bilo koje druge naknade.

Pritužba sadrži naziv organa, odnosno službe na čiji se rad odnosi, opis povrede prava, činjenice i dokaze koji potkrepljuju navode iz pritužbe, podatke o tome koja su pravna sredstva iskorišćena, kao i ime i adresu podnosioca.

Ako pritužba ne sadrži sve potrebne podatke, Lokalni ombudsman može zatražiti da se ona dopuni u roku koji on odredi.

Lokalni ombudsman i njegov zamenik pružaju podnosiocima pritužbe pomoć u sastavljanju i podnošenju pritužbe.

Pritužba se može podneti najkasnije u roku od jedne godine od izvršene povrede prava građana, odnosno od poslednjeg postupanja ili nepostupanja organa, odnosno službe, u vezi sa učinjenom povredom prava građana.

Lokalni ombudsman je dužan da pokrene postupak u roku od 30 dana od dana prijema pritužbe.

Postupak pred Lokalnim ombudsmanom nije javan.

Lokalni ombudsman i njegov zamenik su dužni da i nakon prestanka dužnosti čuvaju tajnost podataka do kojih su došli u svom radu.

Postupak pred Lokalnim ombudsmanom je besplatan za podnosioca pritužbe.

 

IZVEŠTAJI

 

Lokalni ombudsman podnosi Skupštini grada najkasnije do 15. marta tekuće godine, radi upoznavanja, izveštaj o radu za prethodnu godinu.

Izveštaj sadrži broj i strukturu pritužbi i obraćanja građana, broj rešenih predmeta, opštu ocenu rada organa i službi sa stanovišta primene propisa, uočene propuste i preporuke za njihovo otklanjanje i podatke o ostvarivanju, poštovanju i unapređenju ljudskih prava na teritoriji Grada.

Izveštaj može da sadrži i inicijative za izmenu ili donošenje pojedinih propisa radi otklanjanja nedostataka i efikasnijeg rada organa, odnosno službi.

Godišnji izveštaj Lokalnog ombudsmana objavljuje se u „Službenom listu grada Kraljeva“ i na sajtu grada Kraljeva.

Na sednici Skupštine grada o izveštaju o radu Lokalnog ombudsmana se ne glasa.

Lokalni ombudsman može da podnosi i posebne izveštaje Skupštini grada, ako za tim postoji potreba.

Na sednici Skupštine grada Kraljeva 23.jula 2019.godine za Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva izabrana je Ksenija Gočanin, diplomirani pravnik, a za Zamenika lokalnog ombudsmana grada Kraljeva izabran je Ivan Petrović, diplomirani pravnik.

Lokalni ombudsman grada Kraljeva tel:036/306-138

Zamenik Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva tel: 036/306-138

mail:zamenik.ombudsmana@kraljevo.rs