ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ОКВИРУ ГУП-а
1. ПДР „ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА“ („Сл. лист града Краљева“, бр. 12/2011 и 8/2012)
     a. ИЗМЕНА ПДР „ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА“ („Сл. лист града Краљева“, број 21/17 и  23/17)
2. ПДР „СПОРТСКИ АЕРОДРОМ КРАЉЕВО“ (“Сл.лист града Краљева“, бр. 20/2010)
3. ПДР „РИБЊАК“ („Сл. лист града Краљева“, број 30/16 и 34/16)
4. ПДР „ДЕСНООБАЛНИ ЗАШТИТНИ НАСИП У ЖИЧКОМ ПОЉУ (ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА)“, („Сл. лист општине Краљево“, бр. 16/05)
5. ПДР КАНАЛА МАКВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ПОДРУЧЈА ШЕОВЦА („Сл. лист града Краљева“, број 10/17 и 12/17)
6. ПДР ПОТОКА ЧАЂАВАЦ-МОРАВАЦ ОД УШЋА У РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ ДО УЛИЦЕ ТИКЕ КОЛАРЕВИЋА („Сл. лист града Краљева“, број 10/17 и 12/17)
7. ПДР за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена, 011-303/2018- I од 24. септембра 2018. године („Сл. лист града Краљева“, број 22/18 и 26/18)
8. ПДР „ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА НА БАРУТАНИ“ („Сл. лист града Краљева“, број 25/16 и 29/16)
9. 
ПДР ЗА ИЗГРАДЊУ ТС „КРАЉЕВО 6 – РИБНИЦА“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)

Print Friendly, PDF & Email