ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА

По покретању управног поступка озакоњења незаконито изграђеног објекта, надлежни орган у управном поступку спроводи следеће:

1. По утврђивању испуњености претходних услова, надлежни орган упућује обавештење власнику незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обавештења достави доказ о одговарајућем праву на објекту и грађевинском земљишту, односно катастарској парцели/парцелама на којој је незаконито изграђен, осим у случају да је доказ о одговарајућем праву већ достављен у поступку легализације бесправно изграђеног објекта.

Власник незаконито изграђеног објекта може, пре истека рока поднети захтев за продужетак тог рока.
Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави тражени доказ, а не затражи продужење рока, надлежни орган ће решењем одбацити захтев, а решење доставља грађевинској инспекцији.

2. Када надлежни орган утврди испуњеност претходних услова за озакоњење и постојање одговарајућег права на објекту и грађевинском земљишту, у смислу овог закона, наставља поступак озакоњења, и обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обавештења достави извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, односно проверава да ли су наведени докази достављени у поступку легализације бесправно изграђених објеката.

Елаборат геодетских радова се, пре наставка поступка озакоњења, доставља РГЗ-у Служби за катастар непокретности Краљево, преко електронске апликације е-шалтер, на претходну проверу и спровођење уписа којим се објекат који је предмет озакоњења евидентира у катастру непокретности, са уписом да власник објекта није утврђен.

Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова у прописаном року, надлежни орган ће решењем одбацити захтев, који се без одлагања доставља грађевинској инспекцији.
Уколико извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, односно други документи који су прописани овим законом као доказ уместо извештаја и елабората геодетских радова, нису израђени у складу са овим законом, надлежни орган о томе обавештава власника незаконито изграђеног објекта и налаже да у року од 60 дана достави тражени документ израђен у складу са овим законом.
Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави документ у прописаном року, надлежни орган ће решењем одбацити захтев , а по правноснажно окончаном поступку, у року од три дана решење доставља грађевинској инспекцији.

3. Ако је поднет захтев за легализацију и техничка документација прописана тада важећим прописима којима је био уређен поступак легализације, елаборат геодетских радова, геодетски снимак, односно копија плана, надлежни орган проверава да ли садржина техничке документације одговара садржини прописаној за извештај о затеченом стању објекта, и ако одговара, надлежни орган то констатује и признаје као извештај о затеченом стању објекта.

4. Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења, обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 15 дана од дана достављања обавештења плати таксу за озакоњење.

Ако власник незаконито саграђеног објекта не достави доказ о плаћеној такси у прописаном року надлежни орган ће решењем одбацити захтев.

5. По достављању доказа да је извршена уплата таксе за озакоњење, надлежни орган у року од осам дана издаје решење о озакоњењу.
Правноснажно решење којим се објекат озакоњује надлежни орган доставља у року од три дана надлежној грађевинској инспекцији.


УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ

Даном правноснажности решења о озакоњењу стичу се услови за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, односно за одговарајући упис у катастар водова.

Надлежни орган по службеној дужности доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра, у року од 24 часа од правноснажности решења о озакоњењу, путем електронске апликације е-шалтер.

Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта.


РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Рушење незаконито изграђеног објекта, у смислу овог закона, неће се извршавати до правноснажно окончаног поступка озакоњења.
По правноснажном окончању поступка којим се врши озакоњење незаконито изграђеног објекта, грађевински инспектор доноси решење о обустави поступка извршења решења.
Правноснажним окончањем поступка којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење, стичу се услови за рушење незаконито изграђеног објекта, односно његовог дела.


ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Ако објекат који је привремено прикључен на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и мрежу електронских комуникација или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију, не буде озакоњен у складу са овим законом, грађевински инспектор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од три дана по добијању решења којим се одбија или одбацује захтев за озакоњење, примерак тог акта достави јавном предузећу, јавном комуналном предузећу, привредном друштву или предузетнику који је привремено прикључио објекат на своју мрежу, односно инфраструктуру.

Јавно предузеће, јавно комунално предузеће, привредно друштво или предузетник дужно је да у року од 30 дана од пријема решења којим се одбија или одбацује захтев за озакоњење, искључи објекат са мреже односно инфраструктуре на коју је привремено прикључен.

Print Friendly, PDF & Email