Привреда

Према расположивим подацима Агенције за привредне регистре на дан 31.12.2015. године, привреду града чини 1398 привредних друштава и 3656 предузетничких радњи, што укупно чини 5054 активних привредних субјеката.

Најзначајнија привредна делатност у граду је трговина на велико и мало са 35,63%, прерађивачка индустрија са 23,19%, затим саобраћај и складиштење са 9,04%, стручне, научне, иновационе и техничке делатности са 8,24%, грађевинарство са 8,15%, и пољопривреда, шумарство и рибарство са 2,78%.

Спољно трговинска размена на територији града Краљева у периоду јануар – јул 2016. године је износила 99.479.237 USD, од чега је извоз у обиму 39.560.861 милиона USD, а увоз 59.918.376 USD.

Могућности инвестирања на подручју града Краљева се могу поделити у неколико сегмената:

-инвестирање на “brownfield“ локације

– инвестирање на “greenfield“ локације

– инвестирање у сектор туризма

– инвестирање у сектор пољопривреде (посебно у сегменту прерађивачке делатности и унапређењу производње)

– инвестирање у сектор обновљивих извора енергије (биомаса и хидропотенцијал)

На подручју града Краљева налазе се значајне инфраструктурно опремљене површине намењене индустрији и привреди, а које се налазе под некадашњим индустријским комплексима, такозване “brownfield“ локације.

Такође, град располаже и одговарајућим “greenfield“ локацијама, које се налазе у индустријским и пословним зонама, а које се у складу са Законом могу ставити на располагање потенцијалним инвеститорима.

Туризам је један од значајних потенцијала града Краљева јер располаже значајним туристичким ресурсима: богато културно историјско наслеђе, природни термални и термоминерални извори погодни за развој бањског туризма, очувана природна средина, значајне спортско рекреативне и културне манифестације, услови за развој сеоског туризма. Могућности са којима град располаже само су делимично искоришћене. Веома значајне су и “brownfield“ локације на којима се налазе објекти природног лечилишта и одмаралишта Матарушка и Богутовачка бања, који могу бити предмет инвестирања у функцији развоја туризма.

Пољопривредна производња и прерада свакако су веома важан потенцијал локалног економског развоја, јер постоје повољни услови који се огледају у умерено континенталној клими, добром водном режиму и значајној површини пољопривредног земљишта (47,4%) и значајном броју регистрованих пољопривредних газдинстава (8.251). На основу података из пописа пољопривреде посебно развијене гране пољопривреде су сточарство, воћарство и производња сточне хране. Може се са сигурношћу рећи да је пољопривреда веома важна и стратешка грана града Краљева у смислу производње а и продаје здраве хране али и снабдевеношћу пијаце свежим производиима.