Industrijske zone u Kraljevu

Industrijske zone u Kraljevu

Postojeće industrijske zone

Industrijska zonaSportski  aerodrom

Lokacija i opis zone

Industrijska zona „Sportski aerodrom“ se nalazi u severoistočnom delu Kraljeva, u blizini puta broj 24 koji povezuje grad sa Kragujevcem i autoputom E-75. Prostire se između reke Zapadna Morava, na severu i Dositejeve ulice, glavne saobraćajne arterije grada, na jugu. Čitavo područje je uvršteno u Prostorni plan grada Kraljeva, Generalni urbanistički plan, Plan generalne regulacije i Plan detaljne regulacije.

Industrijska zona obuhvata prostor sadašnjeg sportskog aerodroma, prostor industrije „Magnohrom“, „Fabrike vagona“, „Jasen“ i servisno magacinsku zonu „Gvožđara“ i „Kopaonik“. Lokacija poslovno-industrijske zone „Sportski aerodrom“ je definisana kao pretežno brownfield lokacija. Ova industrijska zona se praktično sastoji iz tri dela i to:

–       „Fabrika vagona“ i „Jasen“ sa hladnjačom i tehničkom školom,

–       Industrija „Magnohrom“,  i

–       Servisno-magacinska zona („Fept“, „Kopaonik“, „Elektromontaža“).

 

Pristup i pristupačnost

 

Udaljenost od autoputa E-75 (Budimpešta, Beograd, Niš, Skoplje) je 77 km. Putna povezanost će se značajno poboljšati izgradnjom autoputa Pojate-Preljina, koji će zaobići Kraljevo na severnoj strani a jedan od planiranih izlaza će povezati autoput direktno sa industrijskom zonom. Najbliža železnička stanica nalazi se u Kraljevu, na udaljenosti od oko 5km od zone.

Oznaka namene zemljišta i imovinsko pravo

Zemljište je planirano kao industrijsko. Za ovu zonu urađen je i usvojen Plan generalne regulacije Industrijska zona  – Sportski aerodrom, čija površina obuhvata iznosi oko 359,00 ha. Takođe, u cilju daljeg razvoja zone, urađena je i Prethodna studija izvodljivosti za razvoj poslovno industrijske zone „Sportski aerodrom“.

U okviru ove zone, u investicionim potencijalima je predstavljena lokacija broj 7. – parcela površine oko 5,9 ha i parcela površine oko11 hektara – u vlasništvu grada Kraljeva. Na istočnoj strani zone je napuštena braunfild lokacija u vlasništvu kompanije „Magnohrom“. Braunfild obuhvata oko 60 hektara zemljišta, betonske konstrukcije i infrastrukturu.

Tabela Numerički pokazatelji

Namena

Površina (ha)

Procenat (%)

STANOVANJE 24,26 6,7
-porodično stanovanje (P do P+2) (romsko naselje) 6,6   1,8
-porodično stanovanje na seoskom području (P do P+2) (Sirča)  14,92  4,16
-porodično stanovanje sa poslovanjem (P do P+2) 2,74 0,76
POSLOVANJE (P do P+4) 76,2 21,3
ZAŠTITNO ZELENILO 65,7
JAVNE POVRŠINE 83,21 23,18
Sportski centar Magnohrom (VP do P+2) 4,22
Mašinski fakultet – (P do P+2) 5,26
Srednja mašinsko-tehnička škola (P do P+2) 1,23
Sportski aerodrom 21,56
Žandarmerija (P do P+2) 4,44
Groblje 5,42
Auto- put E-761 Pojate – Preljina 10,52
Regulacija Zapadne Morave 16,26
Ostale saobraćajnice 15
INDUSTRIJA (VP do P+2) 110,58 30,89

Izvor podataka: Plan generalne regulacije Industrijska zona – Sportski aerodrom

Infrastrukturna opremljenost industrijske zone:

 

Snabdevanje vodom: Na teritoriji inustrijske zone postoji gradska vodovodna mreža. Pored toga, fabrika „Magnohrom“ ima i sopstveni vodovod sa tehničkom vodom.

Fekalna kanalizacija: Fekalna kanalizacija se sastoji iz izgrađenog kolektora fekalnih voda kojim se vode iz industrijske zone odvode do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Kolektor je izgrađen od betonskih cevi profila ø400 mm, ø600 mm i ø700 mm. Postojeći objekti priključeni su na glavni kolektor.

Atmosferska kanalizacija: nalazi se u putnom pojasu Dositejeve ulice do starog komplaksa „Magnohroma“. Kolektor je rađen za potrebe odvodnjavanja atmosferskih voda sa pristupnih ulica i parkinga „Magnohroma“.

Snabdevanje električnom energijom: u industrijskoj zoni nalaze se elektroenergetski objekati naponskog nivoa 10 kV, kablova, dalekovoda 35 kV i TS 10/0,4 kV.

TT instalacije – u funkciji su fiksna i mobilna telekomunikaciona mreža.

Ostala infrastruktura: industrijski železnički kolosek, gas.

Lokacija i opis zone

Zona “Šeovac – Adrani“ obuhvata posebna područja (servisno-magacinsku zonu “Šeovac“ i porodično stanovanje sa elementima poljoprivrede).

Šeovac je područje adranske ravnice ispod Jarčujaka i obuhvata lokaciju „Autotransporta“ i zonu planiranih tercijarnih delatnosti. Površina zone Šeovac je 153,29 ha. Nalazi se na samom ulazu u grad, od strane Čačka, neposredno pored ibarske magistrale i udaljena je od centra grada oko 4 km.

Na udaljenosti od oko 8 km od zone nalazi se vojni aerodrom „Morava“, Lađevci, za koji se vrši konverzija u mešoviti saobraćaj.

U toku 2007. godine izvršena je izgradnja potrebne komunalne infrastrukture u cilju opremanja i uređenja ove zone za potrebe privrednika. Za lokaciju ove industrijske zone urađen je Generalni urbanistički plan, kao i Detaljni urbanistički plan. Zemljište je 80% u privatnom vlasništvu, a ostalih 20% je u državnoj svojini.

Infrastrukturna opremljenost industrijske zone:

               Izgrađena vodovodna mreža TPE DN 180 (Ø150),

Kanalizaciona mreža Ø300 priključena na gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda,

Urađena prilazna saobraćajnica sa atmosferskom kanalizacijom,

Urađen sekundarni gasovod DN250, sa kapacitetom merno-regulacione stanice od 1300 Nm³/h.

Tabela  Bilans površina za urbanističku zonu – „Šeovac“

Namena Urbanistički blokovi Ukupno namena
10
ha ha %
 Saobraćaj i vodotokovi 6,05 6,05 3,90
Komunalne površine i objekti 0,13 0,13 0,1
Stanovanje malih gustina 11,03 11,03 7,2
Magacini i skladišta 124,93 124,93 81,5
Šume 11,15 11,15 7,3
UKUPNO-BLOK 153,30 153,30 100,00

Izvor podataka: Generalni urbanistički plan Kraljeva 

Pored pomenutih zona, investicione mogućnosti Kraljeva karakteriše i 6 komercijalnih i trgovinskih zona, dve radne zone, kao i lokacija u Tavniku.

Ø  Radna zona u Ratini na prostoru severno od magistralnog puta Kraljevo – Kruševac, gde se grade servisno-magacinski i proizvodni objekti, a Planom su, pored dela izgrađene obilaznice, predviđene i nove saobraćajnice, koje treba da predstavljaju istovremeno i infrastrukturne kooridore. U okviru ovog prostora nalaze se stovarišta građevinskog materijala, manji proizvodni pogoni, magacinske hale sa izložbenim salonima, klanice, prerađivači voća i dr.

Ø  Radna zona u Konarevu, neposredno uz Ibarsku magistralu, koja je formirana samoinicijativno.

Ø  Lokacija Tavnik uz Ibarsku magistralu, udaljena oko 12 km od Kraljeva, u kojoj su smešteni najveći proizvođači i prerađivači mesa i mleka.