OSNIVANJE RADNJE

Osnivanje radnje

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.

Preduzetnik odgovara za sve obaveze iz obavljanja delatnosti celokupnom imovinom.

Privatni preduzetnik je fizičko lice koje radi sticanja dobiti osniva radnju i samostalno obavlja delatnost. Pod radnjom se podrazumeva: prodavnica, radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, pansion, apoteka, studio, ordinacija i sl.

Najčešće skraćenice u praksi:

STR – samostalna trgovinska radnja;

SZR – samostalna zanatska radnja;

SURsamostalna ugostiteljska radnja

Od 01.01.2006.g. Registar svih oblika obavljanja samostalnih delatnosti /radnje, ordinacije, savetovališta i sl.  vodi Agencija za privredne registre(APR). Agencija za privredne registre u svoj registar preduzetnika vršiće i upis prevođenja u registar, upis osnivanja i upis promene podataka koji se vode u registar.

Sva postojeća dokumentacija registara opština i gradova smatraće se evidencijama koje će i dalje ostati u opštini i opština će o podacima iz te evidencije izdavati potvrde „ o istorijskim podacima“ radnji, za šta će biti nadležna po Zakonu o opštem upravnom postupku.

REGISTRACIJA

Prijava za osnivanje radnje koja se podnosi APR-u sadrži:

 1. jedinstvenu registracionu prijavu za osnivanje preduzetnika
 2. fotokopiju lične karte
 3. dokaz o uplati naknade za registraciju
 4. prethodna saglasnost /licenca/ za obavljanje pojedinih delatnosti, za koje posebni zakoni predviđaju prethodnu saglasnost kao uslov za registraciju (u ovo ne spadaju uslovi za obavljenje delatnosti, već samo uslovi za registraciju)

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privednih subjekata-preduzetnici, vrše se na račun: 840-29770845-52,  model 97, poziv na broj (obavezno pritisnite link Poziv na broj i dobijeni broj unesite u uplatnicu).

Ispravan dokaz o uplati

Ispravan dokaz o uplati koji se dostavlja uz ostalu dokumentaciju predstavlja:

 1. Prvi primerak naloga za uplatu, snabdeven potpisom ovlašćenog lica i pečatom pošte, banke ili Uprave za trezor, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (iznos naknade, broj uplatnog računa, šifru plaćanja, svrhu plaćanja, ime, prezime i adresu uplatioca, naziv korisnika),
 • obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od APR, po modelu 97 i
 • datum uplate, ili
 1. Nalog za prenos ili potvrda, snabdeveni potpisom i pečatom banke ili Uprave za trezor koji sadrže:
 • sve obavezne elemente iz naloga za prenos (iznos naknade, račun uplatioca, račun primaoca-evidencioni račun APR, šifru plaćanja, svrhu plaćanja, naziv uplatioca, naziv korisnika),
 • obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od strane APR, po modelu 97,
 • klauzulu da je naknada realizovana i
 • datum kada je naknada realizovana, ili
 1. Izvod poslovnog računa uplatioca overen pečatom banke, Uprave za trezor ili uplatioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (podatke o nazivu i broju računa uplatioca, broj izvoda, datum uplate, ukupan promet računa, uplaćeni iznos sredstava na račun APR, svrhu uplate i šifru uplate),

obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od strane APR, po modelu 97

Visina naknada

Registracija osnivanja

 • Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Registracija promene podataka 

 • Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.
 • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750,00 dinara dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.dinara uvećava se za 400,00 din                                  uvećava se za 400,00 dinara po promeni.
 • Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet

adresi preduzetnika registruju se bez naknade.

Registracija drugih podataka i brisanje

 • Naknada za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti 750,00 dinara

po izdvojenom mestu

 • Naknada za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i

drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi 750,00 dinara

 • Naknada za brisanje preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara
 • Naknada za rezervaciju naziva iznosi 1.000,00 dinara

Izdavanje izvoda i potvrde iz Registra 

Naknada za izdavanje izvoda i potvrda iz Registra, iznosi:

 • za izdavanje prepisa odluka registratora i izvoda o registrovanim podacima o

preduzetniku 900,00 dinara;

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku u elektronskoj

formi 450,00 dinara – u pripremi;

 • za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar
 • ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije
 •  500,00 dinara;
 •  za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku;
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je

izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po            podatku

Saglasnost inspekcijskih organa

Provera ispunjenosti propisanih uslova vršiće se u redovnom postupku inspekcijskog nadzora, tokom   obavljanja delatnosti. Ukoliko se radi o delatnostima poput proizvodnje i prometa opasnih i štetnih materija, nafte i naftnih derivata, otrova, lekova, boja i lakova i drugih hemijskih sredstava kao i obavljanje zdravstvene delatnosti i industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa, neophodno je rešenje nadležnih inspekcijskih organa o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova.

IZRADA PEČATA

 

 1. Pečat mora da sadrži naziv radnje, sedište i ime vlasnika
 2. Naziv na pečatu mora biti identičan nazivu radnje u rešenju.

PORESKA UPRAVA

 

Poreska uprava vodi registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem Poreskog identifikacionog broja (PIB). To je jedinstveni i jedini broj fizičkog, odnosno pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se prilikom promene sedišta odnosno prebivališta.

Od 06. maja 2009.počela je primena jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata stupanjem na snagu Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR. Podnošenjem jedinstvene registracione prijave za osnivanje privrednog subjekta i upis u Registar poreskih obveznika na jednom šalteru – u APR-u, podnosilac dobija rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa poreskim identifikacionim brojem ((PIB), u roku koji je propisan Zakonom o registraciji privrednih subjekata i koji ne traje duže od 5 dana od podnošenja prijave.

POSLOVNA BANKA – OTVARANJE RAČUNA

Privatni preduzetnik otvara tekući račun (ranije žiro – račun) kod poslovne banke. U skladu sa odredbama Zakona o platnom promenu i pratećim odlukama računi privatnih preduzetnika se vode kod poslovnih banaka, sa mogućnošću otvaranja računa u jednoj ili više poslovnih banaka.

Dokumenta za otvaranje računa propisana Odlukom o uslovima, načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod Banke su sledeća:

 1. zahtev za otvaranje računa – dobija se u banci
 2. rešenje o upisu u registar od strane nadležnog organa
 3. izvod iz poreske evidencije nadležnog poreskog organa koji sadrži njegov poreski identifikacioni broj – PIB
 4. karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa potpisan od ovlašćenog lica i overen pečatom, koji će se overavati instrumenti plaćanja /na propisanom obrascu – dobija se u banci/
 5. overu potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (na propisanom obrascu OP)

PORESKA UPRAVA – UVOĐENJE FISKALNIH KASA

 

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i Uredbi o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom, privatni preduzetnici su u obavezi da nabave fiskalnu kasu preko ovalšćenog proizvodjača, odnosno servisera. Poreski obveznici mogu u organizacionim jedinicama Poreske uprave (filijale i ekspoziture), da dobiju sve potrebne informacije o fiskalizaciji, ovlašćenim proizvođačima, ovlašćenim servisima i sl., kao i o rokovima za uvođenje fiskalnih kasa i evidentiranje prometa.

Fiskalna kasa NIJE OBAVEZNA za poreske obveznike koji se bave sledećim delatnostima:

 • prodajom karata putnicima u drumskom, železničkom, vodenom i vazdušnom saobraćaju;
 • prevozom robe u drumskom saobraćaju;
 • taksi prevoznici
 • banke i druge finansijske organizacije, osiguranje i reosiguranja, PTT usluge;
 • advokatskim poslovima;
 • uličnom prodajom sladoleda, kokica, lozova i štampe (kolporteri);
 • prodajom proizvoda preko štampanih i elektronskih medija koje se naplaćuju pouzećem;
 • usluge čistača cipela i nosača;
 • prodajom proizvoda preko automata

Od uvodjenja fiskalne kase OSLOBOĐENI su poljoprivredni proizvođači i vlasnici samostalnih zanatskih radnji koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode i sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti.

Istovremeno prilikom ugovaranja o nabavci fiskalne kase vrši se i nabavka terminala za daljinsko očitavanje podataka /GPRS/, čime se zaokružuje proces fiskalizacije i ujedno omogućava efikasniju i racionalniju kontrolu poreskih obveznika.

GPRS NE MORAJU da nabave:

 • prodavci koji vrše promet dobara na pijačnim tezgama i oni čija delatnost zahteva čestu promenu mesta na kojem se vrši prodaja dobara, odnosno pružanje usluga.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Ministarstvo trgovine i usluga saopštilo je da od 1. juna 2009. godine fiskalne kase moraju da koriste i turističke agencije i zdravstveni sektor .

Potrebno je kupiti fiskalne kase od ovlašćenih proizvođača, a pre početka evidentiranja prometa, fiskalna kasa mora biti fiskalizovana za svakog pojedinačnog korisnika od strane radnika Poreske uprave. Propisane zakonske novčane kazne za neizvršenje ove obaveze kreću se od 100.000 do milion dinara, kao i mera zabrane obavljanja delatnosti.

Obaveza korišćenja fiskalnih kasa odnosiće se i na zdravstvene usluge koje ne spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje i veterinarske ustanove (osim primarne terenske zdravstvene zaštite životinja, poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslova dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja). Dodaje se da u tu grupu spadaju i šivenje po narudžbini i proizvodnja i opravka odeće.

Adresa Agencije za privredne registre u Kraljevu

Cara Dušana br.41/I,

Telefon 036-326-999