Јавна књига

ПРОЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ РАДИ  ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта: „Ацико-комерц” Д.О.О Краљево

Назив пројекта: Изградња хладњаче за воће

Место пројекта: Берановац б.б. Краљево

 

Носилац пројекта: „Бакар плус” Д.О.О Краљево

Назив пројекта:Откупно сабирни центар секундарних сировина

Место пројекта: Занатска 4 А, Краљево

 

Носилац пројекта: Дирекција за планирање и изградњу Краљево

Назив пројекта: „Привремена обилазница око Краљева”

Место пројекта: Ратина, Краљево

 

Носилац пројекта:  Дирекција за планирање и изградњу Краљево

Назив пројекта: Изградња челичног гасовода у Адранима и Јарчујку

Место пројекта: Адрани и Јарчујак, Краљево

 

Носилац пројекта: „Блажекс” Д.О.О. Краљево

Назив пројекта: Погон за примарну прераду дрвета

Место пројекта: Самаила, Краљево

 

Носилац пројекта: Радоњић Добрила Краљево

Назив пројекта: Изградња производно-стамбеног објекта са мини-млекаром и сирарницом

Место пројекта: Полумир, Краљево

 

Носилац пројекта: Еко Студеница Д.О.О. Ушће

Назив пројекта: Комплекс објеката за прераду дрвета и производњу паркета  у Ушћу

Место пројекта: ул.7.јули 36, Ушће, Краљево

 

Носилац пројекта: Монди Србија, Д.О.О. Врдила, Краљево

Назив пројекта: Складишно-производни објекат (хладњача) са доградњом у Врдилима

Место пројекта: Врдила, Краљево

 

Носилац пројекта: „Екофарм” Д.О.О. Ушће

Назив пројекта: Пројекат за флаширање воде са пратећим објектима

Место пројекта: ул.23.новембра бб, Ушће, Краљево

 

Носилац пројекта: „Котленик-промет”Д.О.О. Лађевци, Краљево

Назив пројекта: Реконструкција објекта за клање животиња, обраду и прераду меса у Лађевцима

Место пројекта: Лађевци 540 А, Краљево

 

Носилац пројекта: Месна заједница Ратина, Краљево

Назив пројекта: Изградња колектора фекалне канализације I фаза, Крак Ратинска река

Место пројекта: Ратина, Краљево

 

Носилац пројекта: Дирекција за планирање и изградњу Краљево

Назив пројекта:Армирано-бетонски мост преко реке Ибар у оквиру обилазнице око Краљева

Место пројекта: Ратина, Краљево

 

Носилац пројекта: „Амига” Д.О.О Краљево

Назив пројекта: Изградња прикључног гасовода МРС-е и дистрибутивне гасоводне мреже „Стари аеродром” I фаза

Место пројекта: Стари аеродром,Краљево

 

Носилац пројекта: Ристовић Радоје

Назив пројекта: Изградња економског објекта за тов јунади

Место пројекта: Милаковац, Краљево

 

Носилац пројекта: Телеком Србија А.Д. Дирекција за мобилну телефонију

Назив пројекта: Постављање радио-базне станице „Толишница КВ 04″

Место пројекта:Толишница, Краљево

 

Носилац пројекта: „Славија промет” Д.О.О. Адрани, Краљево

Назив пројекта: Производна хала са радионицом

Место пројекта: Адрани, Краљево

 

Носилац пројекта: Бешевић Драган, Краљево

Назив пројекта: Инкубаторска станица у Адранима

Место пројекта: Адрани, Краљево

 

Носилац пројекта: Дирекција за планирање и изградњу Краљево

Назив пројекта: Изградња Јавне гараже за паркирање путничких аутомобила

Место пројекта: ул.Хајдук Вељкова и Цара Душана, Краљево

 

Носилац пројекта: „Фармад” Д.О.О. Краљево

Назив пројекта:Реконструкција и доградња фарме млечних крава са пратећим садржајима у Врдилима

Место пројекта: Врдила, Краљево

 

Носилац пројекта: Ветеринарски специјалистички институт Краљево

Назив пројекта: Изградња лабораторије модуларног типа у Рибници

Место пројекта: Рибница, Краљево

 

Носилац пројекта: Месна заједница Ратина, Краљево

Назив пројекта: Изградња колектора фекалне канализације II фаза, Крак Ратинска река

Место пројекта: Ратина, Краљево

 

Носилац пројекта: Предузеће „Радијатор-инжењеринг” Д.О.О Краљево

Назив пројекта: Складиште ТНГ-а у Грдици

Место пројекта: ул.Живојина Лазића-Солунца бр.6, Краљево

 

Носилац пројекта: „Макс комерц”Краљево

Назив пројекта: Изграђен објекат за примарну прераду дрвета са Парионицом у Мусиној реци

Место пројекта: Мусина река, Краљево

 

Носилац пројекта: „MESSER TEHNOGAS”А.Д.Београд

Назив пројекта:Изградња станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом компримованим природним гасом и пунионице боца ТНГ-ом

Место пројекта:Рибница, Краљево

 

Носилац пројекта: Месна заједница Ратина

Назив пројекта:Изградња колектора фекалне канализације у засеоку Крушаци

Место пројекта: Ратина, Краљево

 

Носилац пројекта: Месна заједница Ратина

Назив пројекта: Изградња колектора фекалне канализације у засеоку Совљак и Горњи Крушаци

Место пројекта: Ратина, Краљево

 

Носилац пројекта: Симеуновић Стеван

Назив пројекта: Фарма крава музара у Обрви (A)

Место пројекта: Обрва, Краљево

 

Носилац пројекта: „TRM MEDIC Co” Београд, PJ TRM Co-Petrol-Конарево

Назив пројекта:Доградња капацитета за потребе лагеровања и утакања ТНГ-а као и смештај боца ТНГ-а у Конареву

Место пројекта:Конарево, Краљево

 

Носилац пројекта: Д.О.О.”Спонг” Краљево

Назив пројекта:Погон за прераду отпадног сунђера и производњу регенерат сунђера

Место пројекта:ул.Доситејева бр.318, Краљево

 

Носилац пројекта: Т.П.”Атако” Д.О.О Краљево

Назив пројекта:Складиште течног нафтног гаса у Краљеву

Место пројекта: Индустријска зона фабрике Магнохром, Краљево

 

Носилац пројекта: Ђорђевић Горан , Краљево

Назив пројекта: Фарма за узгој оваца (капацитета 200) у Чукојевцу

Место пројекта: Чукојевац, Краљево

 

Носилац пројекта: Миленковић Марина, Краљево

Назив пројекта: Фарма за узгој оваца (капацитета 150) у Брезови

Место пројекта: Брезова, Краљево

 

Носилац пројекта: „VIP MOBILE” Д.О.О. Београд

Назив пројекта:Инсталација радио-базне станице „KG 3048 KV Beranovac”

Место пројекта:Кованлук, Краљево

 

Носилац пројекта:Месна заједница Ратина

Назив пројекта:Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Брђанија

Место пројекта:Насеље Брђанија, Ратина, Краљево

 

Носилац пројекта: Тошовић Славиша, Лађевци, Краљево

Назив пројекта:Фарма музних крава у Обрви(B)

Место пројекта:Обрва, Краљево

 

Носилац пројекта: Костовић Никола, Краљево

Назив пројекта:Фарма младих кока носиља капацитета 5000 места за коке и 500 за петлове у Ратини

Место пројекта:Ратина, Краљево

 

Носилац пројекта: Стевић Драгослав, Рибница, Краљево

Назив пројекта:Фарма кокошака носиља капацитета 8000 места у Мусиној реци

Место пројекта: Мусина река, Краљево

 

Носилац пројекта: Перишић Предраг, Краљево

Назив пројекта:Производно-магацински објекат за потребе производње дрвене амбалаже(„гајбица”) за воће

Место пројекта:Врдила, Краљево

 

Носилац пројекта: „ECOTEQ” Д.О.О. Београд

Назив пројекта:Постројење за рециклажу и трговину на велико секундарним сировинама металног порекла

Место пројекта:Индустријска, Краљево

Print Friendly, PDF & Email