Javna knjiga

PROJEKTI ZA KOJE SE RADI  PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nosilac projekta: „Aciko-komerc“ D.O.O Kraljevo

Naziv projekta: Izgradnja hladnjače za voće

Mesto projekta: Beranovac b.b. Kraljevo

 

Nosilac projekta: „Bakar plus“ D.O.O Kraljevo

Naziv projekta:Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina

Mesto projekta: Zanatska 4 A, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo

Naziv projekta: „Privremena obilaznica oko Kraljeva“

Mesto projekta: Ratina, Kraljevo

 

Nosilac projekta:  Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo

Naziv projekta: Izgradnja čeličnog gasovoda u Adranima i Jarčujku

Mesto projekta: Adrani i Jarčujak, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „Blažeks“ D.O.O. Kraljevo

Naziv projekta: Pogon za primarnu preradu drveta

Mesto projekta: Samaila, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Radonjić Dobrila Kraljevo

Naziv projekta: Izgradnja proizvodno-stambenog objekta sa mini-mlekarom i sirarnicom

Mesto projekta: Polumir, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Eko Studenica D.O.O. Ušće

Naziv projekta: Kompleks objekata za preradu drveta i proizvodnju parketa  u Ušću

Mesto projekta: ul.7.juli 36, Ušće, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Mondi Srbija, D.O.O. Vrdila, Kraljevo

Naziv projekta: Skladišno-proizvodni objekat (hladnjača) sa dogradnjom u Vrdilima

Mesto projekta: Vrdila, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „Ekofarm“ D.O.O. Ušće

Naziv projekta: Projekat za flaširanje vode sa pratećim objektima

Mesto projekta: ul.23.novembra bb, Ušće, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „Kotlenik-promet“D.O.O. Lađevci, Kraljevo

Naziv projekta: Rekonstrukcija objekta za klanje životinja, obradu i preradu mesa u Lađevcima

Mesto projekta: Lađevci 540 A, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Mesna zajednica Ratina, Kraljevo

Naziv projekta: Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije I faza, Krak Ratinska reka

Mesto projekta: Ratina, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo

Naziv projekta:Armirano-betonski most preko reke Ibar u okviru obilaznice oko Kraljeva

Mesto projekta: Ratina, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „Amiga“ D.O.O Kraljevo

Naziv projekta: Izgradnja priključnog gasovoda MRS-e i distributivne gasovodne mreže „Stari aerodrom“ I faza

Mesto projekta: Stari aerodrom,Kraljevo

 

Nosilac projekta: Ristović Radoje

Naziv projekta: Izgradnja ekonomskog objekta za tov junadi

Mesto projekta: Milakovac, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Telekom Srbija A.D. Direkcija za mobilnu telefoniju

Naziv projekta: Postavljanje radio-bazne stanice „Tolišnica KV 04″

Mesto projekta:Tolišnica, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „Slavija promet“ D.O.O. Adrani, Kraljevo

Naziv projekta: Proizvodna hala sa radionicom

Mesto projekta: Adrani, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Bešević Dragan, Kraljevo

Naziv projekta: Inkubatorska stanica u Adranima

Mesto projekta: Adrani, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo

Naziv projekta: Izgradnja Javne garaže za parkiranje putničkih automobila

Mesto projekta: ul.Hajduk Veljkova i Cara Dušana, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „Farmad“ D.O.O. Kraljevo

Naziv projekta:Rekonstrukcija i dogradnja farme mlečnih krava sa pratećim sadržajima u Vrdilima

Mesto projekta: Vrdila, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Veterinarski specijalistički institut Kraljevo

Naziv projekta: Izgradnja laboratorije modularnog tipa u Ribnici

Mesto projekta: Ribnica, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Mesna zajednica Ratina, Kraljevo

Naziv projekta: Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije II faza, Krak Ratinska reka

Mesto projekta: Ratina, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Preduzeće „Radijator-inženjering“ D.O.O Kraljevo

Naziv projekta: Skladište TNG-a u Grdici

Mesto projekta: ul.Živojina Lazića-Solunca br.6, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „Maks komerc“Kraljevo

Naziv projekta: Izgrađen objekat za primarnu preradu drveta sa Parionicom u Musinoj reci

Mesto projekta: Musina reka, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „MESSER TEHNOGAS“A.D.Beograd

Naziv projekta:Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila TNG-om komprimovanim prirodnim gasom i punionice boca TNG-om

Mesto projekta:Ribnica, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Mesna zajednica Ratina

Naziv projekta:Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u zaseoku Krušaci

Mesto projekta: Ratina, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Mesna zajednica Ratina

Naziv projekta: Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u zaseoku Sovljak i Gornji Krušaci

Mesto projekta: Ratina, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Simeunović Stevan

Naziv projekta: Farma krava muzara u Obrvi (A)

Mesto projekta: Obrva, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „TRM MEDIC Co“ Beograd, PJ TRM Co-Petrol-Konarevo

Naziv projekta:Dogradnja kapaciteta za potrebe lagerovanja i utakanja TNG-a kao i smeštaj boca TNG-a u Konarevu

Mesto projekta:Konarevo, Kraljevo

 

Nosilac projekta: D.O.O.“Spong“ Kraljevo

Naziv projekta:Pogon za preradu otpadnog sunđera i proizvodnju regenerat sunđera

Mesto projekta:ul.Dositejeva br.318, Kraljevo

 

Nosilac projekta: T.P.“Atako“ D.O.O Kraljevo

Naziv projekta:Skladište tečnog naftnog gasa u Kraljevu

Mesto projekta: Industrijska zona fabrike Magnohrom, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Đorđević Goran , Kraljevo

Naziv projekta: Farma za uzgoj ovaca (kapaciteta 200) u Čukojevcu

Mesto projekta: Čukojevac, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Milenković Marina, Kraljevo

Naziv projekta: Farma za uzgoj ovaca (kapaciteta 150) u Brezovi

Mesto projekta: Brezova, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „VIP MOBILE“ D.O.O. Beograd

Naziv projekta:Instalacija radio-bazne stanice „KG 3048 KV Beranovac“

Mesto projekta:Kovanluk, Kraljevo

 

Nosilac projekta:Mesna zajednica Ratina

Naziv projekta:Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Brđanija

Mesto projekta:Naselje Brđanija, Ratina, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Tošović Slaviša, Lađevci, Kraljevo

Naziv projekta:Farma muznih krava u Obrvi(B)

Mesto projekta:Obrva, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Kostović Nikola, Kraljevo

Naziv projekta:Farma mladih koka nosilja kapaciteta 5000 mesta za koke i 500 za petlove u Ratini

Mesto projekta:Ratina, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Stević Dragoslav, Ribnica, Kraljevo

Naziv projekta:Farma kokošaka nosilja kapaciteta 8000 mesta u Musinoj reci

Mesto projekta: Musina reka, Kraljevo

 

Nosilac projekta: Perišić Predrag, Kraljevo

Naziv projekta:Proizvodno-magacinski objekat za potrebe proizvodnje drvene ambalaže(„gajbica“) za voće

Mesto projekta:Vrdila, Kraljevo

 

Nosilac projekta: „ECOTEQ“ D.O.O. Beograd

Naziv projekta:Postrojenje za reciklažu i trgovinu na veliko sekundarnim sirovinama metalnog porekla

Mesto projekta:Industrijska, Kraljevo