Kvalitet vazduha i merenje imisije

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“, br.135/04) i obavezama lokalne samouprave realizuju se aktivnosti praćenja stanja životne sredine za oblasti zaštite vode,vazduha i zaštite od buke

KONTROLA KVALITETA VAZDUHA I MERENJE IMISIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO vrši poslove kontrole kvaliteta vazduha i merenja imisije na teritoriji grada Kraljeva.
Sistematsko i kontinuirano merenje zagađenosti vazduha u Kraljevu sprovodi se u cilju zaštite zdravlja stanovništva, procene kvaliteta vazduha na osnovu poređenja sa normama koje propisuje Pravilnik, utvrđivanja mogućih štetnih uticaja na zdravlje stanovništva , sa posebnim naglaskom na štetne uticaje kod dece, omladine, starih osoba i hroničnih bolesnika, procene štetnog delovanja na prirodu i utvrđivanja mera za sanaciju.

KVALITET VAZDUHA I NIVOI ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha