Систематско мерење буке

У складу са Законом о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр.135/04) и обавезама локалне самоуправе реализују се активности праћења стања животне средине за области заштите воде,ваздуха и заштите од буке

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАЉЕВУ као овлашћена организација од стрене Министарства рада, запошљавања и социјалне заштите Републике Србије врши послове систематског мерења буке на територији града Краљева.
Мерења су вршена тако да се покрију све градске зоне и да се при томе утврди и доминанантни утицај у изабраној зони. Систематско мерење буке у Краљеву спроводи се у циљу заштите здравља становништва на основу поређења са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини.

СИСТЕМАТСКО МЕРЕЊЕ БУКЕ РЕЗУЛТАТИ

Print Friendly, PDF & Email