Sistematsko merenje buke

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“, br.135/04) i obavezama lokalne samouprave realizuju se aktivnosti praćenja stanja životne sredine za oblasti zaštite vode,vazduha i zaštite od buke

MAŠINSKI FAKULTET U KRALJEVU kao ovlašćena organizacija od strene Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne zaštite Republike Srbije vrši poslove sistematskog merenja buke na teritoriji grada Kraljeva.
Merenja su vršena tako da se pokriju sve gradske zone i da se pri tome utvrdi i dominanantni uticaj u izabranoj zoni. Sistematsko merenje buke u Kraljevu sprovodi se u cilju zaštite zdravlja stanovništva na osnovu poređenja sa Pravilnikom o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini.

SISTEMATSKO MERENJE BUKE REZULTATI