Управљање отпадом

    РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09) један је од значајних законских прописа из области заштите и унапређивања животне средине усвојен је током 2009.године.

Закон дефинише начин и процедуру управљања отпадом, усклађен је са одговарајућим директивама ЕУ а има за циљ ефикасно управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животне средине, смањење отпада, превенцију настајања отпада, рециклажу и поновну употребу отпада, коришћење отпада као енергената, санацију неуређених одлагалишта отпада, обавезу привредних субјеката да израде радне планове постројења за управљање отпадом и сл.

Локална самоуправа доноси и спроводи локални план управљања отпадом, уређује и организује управљање комуналним отпадом, издаје дозволе и друге акте, врши надзор и контролу мера. Обезбеђује и опрема центре за сакупљање комуналног отпада, уређује организовање и начин селекције и сакупљање отпада ради рециклаже.

Граду се поверава издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада.

За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална дозвола.

Дозвола се не издаје за кретање отпада унутар локације произвођача отпада, за контејнере за отпад из домаћинства на јавним местима, места на којима се складишти мање од 10 тона инертног отпада односно мање од 2 тоне неопасног отпада, већ надлежни орган Градске управе издаје потврду за изузимање од обавезе прибављања дозволе.

Захтеве за издавање дозволе подносе оператери постројења за складиштење, третман и одлагање отпада Градској управи града Краљева-Одељењу за инспекцијске послове-Одсек за заштиту животне средине, на прописаном обрасцу а захтев за сакупљање и транспорт подноси се сходно члану 70. Закона о управљању отпадом.

Поступање са опасним отпадом као и третман инертног и неопасног отпада спаљивањем као и дозволе за складиштење, третман и одлагање инартног и наопасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе издаје Министарство животне средине и просторног планирања.

Напомена: Оператери постојећих постројења за управљање отпадом дужни су да у року од шест месеци по добијању обавештења по основу пријаве обављања делатности у области управљања отпадом доставе надлежном органу радни план постројења са програмом мера и динамиком прилагођавања рада постројења у складу са одредбама овог закона за период до 31.децембра 2012.године.

За постојеће депоније комуналног отпада које нису изграђене у складу са овим законом, поред радног плана из претходног става, доставља се и пројекат санације или затварања.

ЗАХТЕВИ И ОБРАСЦИ : ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР

Print Friendly, PDF & Email