Седница Скупштине града

На основу члана 26. тачка 15, члана 56. став 1, 2. и 3. и члана 60. став 1, 2. и 3. Статута града Краљева (“Службени лист града Краљева”, број 4/08),

            Скупштина града Краљева, на седници одржаној 19. марта 2009.године, донела је

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

 

            За градоначелника града Краљева бира се Љубиша Симовић, дипл. историчар уметности, одборник Скупштине града Краљева.

                                                                         

 

 

За заменика градоначелника града Краљева бира се др Љубиша Јовашевић, одборник Скупштине града Краљева.

                                                         

 

 

За чланове Градског већа града Краљева бирају се:

           1.   Данијела Милетић-Миладиновић, дипл.психолог из Краљева
           2.   Владимир Крунић, дипл.инг.архитектуре из Краљева
           3.   Бојан Радибратовић, проф.разр. наставе из Милочаја
           4.   Милош Весковић, инг.машинства из Дракчића
           5.   Радован Вукомановић,инг.информатике из Ковача
           6.   Предраг Симовић, дипл.правник из Краљева
           7.   Радица Милосављевић, дипл. правник из Краљева
           8.   Милица Зуцовић, дипл.правник из Краљева
           9.   др Милош Чоловић, дипл.инг.рударства из Краљева
 

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о избору градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Краљева, број 02-39/2008-I од 7. августа 2008. године 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број: 02-10/2009-II

Дана:19. марта 2009.године

 

                                                                                Председник

                                                                                  Скупштине града Краљева

                                                                                  Миломир Шљивић, ецц.

Print Friendly, PDF & Email