Град Краљево

Телефонски именик Градске управе


Централа:036/306-000
Градска управа града Краљево
Трг Јована Сарића бр. 1
36000 Краљево

Кабинет градоначелника 036/306-024, 036/312-838, 036/312-842
email: kabinet_gradonacelnika@kraljevo.org
gradonacelnik@kraljevo.org
Начелник Градске управе
036/306-098
email: nacelnik@kraljevo.rs
Председник Скупштине 036/306-031
email: predsednik_skupstine@kraljevo.rs
Одељење за послове органа града
Начелник 036/306-063
email: skupstinski_poslovi@kraljevo.org
Одсек за послове градоначелника,протокол и информисање 036/306-052, 036/306-015, 036/306-227
email: kabinet_gradonacelnika@kraljevo.org,  protokol@kraljevo.rs
poverenik@kraljevo.org
Одсек за послове Градског већа 036/306-060
email: gradsko_vece@kraljevo.rs
Одсек за послове скупштине града 036/306-017
Одељење за општу управу
Руководилац одељења 036/306-009, факс 036/312-830
email: opsta_uprava@kraljevo.org
Одсек за људске ресурсе 036/306-090
Матична служба за КиМ 036/ 306-048
Градски услужни центар 036/306-045
Правна служба 036/306-010
Одељење за друштвене делатности
Начелник
036/306-185
drustvene_delatnosti@kraljevo.org
Одсек послова корисника буџетских средстава 036/306-217
Одсек поверених послова и послова социјалне заштите 036/306-028
Повереништво комесаријата за избеглице 036/323-205
Борачко-инвалидска заштита 036/306-150
Дечија заштита 036/306-106
email: decija_zastita@kraljevo.org
Одељење за привреду и финансије
Начелник 036/306-183
email: privreda_i_finansije@kraljevo.org
Одсек за привреду и развој 036/306-134
Одсек за финансије 036/306-040
Одељење за урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности
Начелник
036/306-202
email: urbanizam@kraljevo.org
Одсек за урбанизам и грађевинарство 036/306-205
Одсек за стамбено комуналне делатности 036/306-207
Одељење за  управљање имовином 036/306/211, 036/306-070
email: dokumentacija@kraljevo.org
Одељење за заједничке послове
Начелник 036/306-222
email: zajednicki_poslovi@kraljevo.org
            zajednicki_poslovi@kraljevo.rs
Одсек за рачуноводство 036/306-092
Одсек за јавне набавке 036/306-058
email: javne_nabavke@kraljevo.org
javne_nabavke@kraljevo.rs
Одсек за рад са месним заједницама 036/306-019
Одсек за техничке послове 036/306-022
Oдељење за информационе технологије 036/306-144
email: informatika@kraljevo.rs
Одељење за инспекцијске послове
Начелник 036/312-284
email: inspekcijski_poslovi@kraljevo.org
Одсек грађевинске инспекције 036/306-088
Одсек комуналне и саобраћајне инспекције 036/306-023
Одсек за послове извршавања решења 036/306-086
Одсек за заштиту животне средине 036/306-214
email: leap@kraljevo.org
Одсек просветне инспекције 036/306-081
Служба за управљање пројектима
и локално економски развој
036/306-200
email: projektni_centar@kraljevo.org
Одељење за пореску администрацију 036/ 306–210
email: poreska_administracija@kraljevo.org
Одељење комуналне милиције 036/331-451; 036/331-149; 064/8912180
email: komunalna_policija@kraljevo.org
nacelnik_kp@kraljevo.org
Јавно правобранилаштво 036/321-257
email: pravobranilastvo@kraljevo.org

Администратор веб презентације:
Владимир Васић
email: vladimir.vasic@kraljevo.org
Телефон: 064/891 2050
НАПОМЕНА:  Овоај број телефона НИЈЕ број за информације, а број за све информације је 036/306-000. 


Print Friendly, PDF & Email