На деветој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је деветнаест тачака дневнoг реда.

Донета је Одлука о буџету града Краљева за 2024. годину и усвојен је кадровски план у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева за 2024. годину.

Чланови Привременог органа Града позитивно су се изјаснили на Програм уређивања грађевинског земљишта, као и на Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево за 2024. годину.

Усвојена је допуна Програма постављања киоска.

Донето је Решење о разрешењу директора краљевачке јавне установе „Туристичка организација Краљева“ односно Решење о именовању вршиоца дужности директора „Туристичка организација Краљева“.

На деветој седници Привременог органа донет је Закључак о давању сагласности Месној заједници Обрва за плаћање из средстава са рачуна месне заједнице, као и Решење о давању сагласности Акционарском друштву за технолошко-металуршку обраду „ППТ-ТМО“ АД Трстеник за стављање хипотеке на непокретности.

Донето је Решење о образовању комисије за избор корисника за доделу пакета хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Краљева и именовању председника и чланова комисије.

Чланови Привременог органа града Краљева донели су девет решења по жалбама грађана која се односе на решења Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, Одељења за друштвене делатности односно Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено–комуналне делатности Градске управе града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email