На другој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Градског већа су разматрали једанаест тачака.

Донето је Решење о утврђивању појединачних ресорних задужења чланова Градског већа града Краљева, као и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева.

Чланови Већа су донели и Решење о образовању Савета за запошљавање града Краљева.

Такође, донето је Решење којим се Влади Републике Србије предлаже да у јавну својину града Краљева, без накнаде, пренесе удео 364/2181 од кп број 3243 КО Рудно у циљу изградње и адаптације објекта предвиђеног за Регионални центар обуке цивилне заштите на Рудну, као и Решење о измени Решења Градског већа број 011-392/2023-I (конституисање права службености пролаза предузећу „Електродистрибуција“ Србије д.о.о. Београд – Огранак „Електродистрибуција“ Краљево, преко кат. парцела број 3362/1 и 3362/7 КО Краљево).

Краљевачки већници су се позитивно изјаснили и на Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета града Краљева за реализацију програма којима се остварују општи интереси грађана у области спорта.

Донели су и три закључка о давању сагласности на Програм редовног и ургентног одржавања за 2024. годину: улица и јавних површина, општинских путева и некатегорисаних путева – на територији града Краљева.

Донет је и Закључак о давању сагласности на Програм зоохигијене за текућу годину (збрињавање напуштених паса) и Решење o давању сагласности предузећу „International football academy Titan“ д.о.о. из Краљева за парцелацију кат. парцеле број 1728 КО Краљево ради формирања грађевинских, односно нових кат. парцела.

Print Friendly, PDF & Email