На седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали тринаест тачака предложеног дневног реда.

Донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о изменама Решења о образовању Стамбене комисије за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.

            Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева у 2023. години.

Веће је донело два решења – о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова односно о образовању Комисије за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева.

            На седмој седници донет су два решења о измени Решења Градског већа града Краљева – број 011-81/2024-I од 23. фебруара 2024. године о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2024. годину односно број 011-14/2024-I од 18. јануара 2024. године – давање у закуп непокретности спортско-боксерском удружењу „Слога I” Краљево.

Донет је Закључак о исправци Јавног огласа за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање покретних тезги за продају кокица, кестења и друге зрнасте робе у поновљеном поступку број 011-106/2024-I од 01. 03. 2024. године.

            Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на три решења од којих се једно односи на давање сагласности кориснику непокретности ОШ „Стефан Немања“ из Студенице за издавање у закуп непокретности које су јавна својина града Краљева (две просторије школског простора у приземљу Школе) у периоду након завршених наставних и ваннаставних активности, док се друга два решења односе на отуђење – катастарске парцеле број 2437/4 КО Богутовац у корист странака из Краљева и из Београда односно катастарске парцеле број 246/68 КО Ковачи у корист странке из Рашке, непосредном погодбом, као земљишта за редовну употребу објекта.

Донет је Закључак о прихватању иницијативе за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма (реализација тачке Г.2.1.2. Програма уређивања грађевинског земљишта).

            Чланови Градског већа донели су Решење о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години и расписало Јавни конкурс, као и Решење о давању сагласности за конституисање права службености пролаза у корист „Корали“ ДОО Краљево ради изградње дела хидрантске мреже на кп број 340/1 КО Конарево.

Print Friendly, PDF & Email