На сто двадесет деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали  21 тачку дневног реда.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на четрнаест закључака којима се утврђују предлози закључака о усвајању годишњег извештаја о раду и пословању односно извештаја о финансијском пословању за 2022. годину за јавне установе чији је оснивач Град, и то за: Народни музеј Краљево, Историјски архив Краљева, Народну библиотеку „Стефан Првовенчани“, Краљевачко позориште, Културни центар „Рибница“, Дом културе „Студеница“ из Ушћа, Завод за заштиту споменика културе, Спортски центар „Ибар“, Предшколску установу „Олга Јовичић-Рита”, Дечје одмаралиште „Гоч“, Туристичку организацију Краљева, Центар локалних услуга, Центар за социјални рад и Апотекарску установу Краљево.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Донета су четири решења о отуђењу катастарских парцела КО Краљево, КО Ратина, КО Матаруге, КО Јарчујак, у корист странaкa, непосредном погодбом, као земљишта за редовну употребу објекта.

Чланови Градског већа донели су Решење којим се признају трошкови уложених средстава закупцу пословног простора у Омладинској улици, и којим се усваја захтев закупца за умањење закупнине у износу од 50% од месечне закупнине.

Донето је Решење којим се поништава решење Одељења за инспекцијске послове број: 344-546/12-VIII од 10. јуна 2019. године и предмет враћа првостепеном органу на поновно одлучивање, којом приликом ће тај орган отклонити повреде правила поступка у складу са пресудом Управног суда –  Одељење у Крагујевцу I-7 У 1747/20 од 24. фебруара 2023. године којом је уважена тужба странке из Печенога.

Већници су донели Решење којим се одбија као неоснована жалба странке из Краљева, изјављена преко пуномоћника, због недоношења решења од стране првостепеног органа – Одељења за друштвене делатности.

Print Friendly, PDF & Email