На сто десетој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали десет тачака дневног реда.

Веће је донело Одлуку о одобравању подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2022. години.

Донето је Решење о давању у закуп дела објекта на кп број 3695/2 КО Стубал у оквиру Дома културе Стубал, који је јавна својина града Краљева, приватном лицу из Стубла, на период до 10 година.

Градско веће је донело три решења којима се одбијају жалбе грађана као неосноване и одложило разматрање по жалби странке из Крагујевца, Губеревац, изјављене преко пуномоћника – адвоката, на Решење ЈКП „Водовод“ Краљево.

Краљевачки већници донели су Решење којим се из формално–правних разлога поништава жалбено решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве број: 344-313/22-VIII од 18. 07. 2022. године на које је изјављена жалба странке из Крагујевца, Сибница, преко пуномоћника – адвоката, и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак.

Донет је Закључак којим је затражено изјашњење од ЈКП „Водовод“ Краљево који су разлози да на основу издатих техничких услова није извршено прикључење породичног објекта приватног лица из Краљева на постојећу фекалну канализацију у делу Улице Драгослава Миљковића.

Већници су донели Решење којим се поновни Приговор Друштва за производњу електричне енергије „Рајић енерго“ доо Крагујевац, изјављен на Закључак Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено–комуналне делатности, одбија као неоснован.

На сто десетој седници Градског већа донето је Решење којим се усваја захтев странке из Краљева у вези са плаћањем дуга на рате, а све на основу Пресуде Основног суда у Краљеву, Република Србија, и то на 60 (шездесет) једнаких месечних рата.

Print Friendly, PDF & Email