На сто четрдесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали предложених 18 тачака дневног реда.

Донето је Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

Градски већници позитивно су се изјаснили на три решења о отуђењу катастарских парцела које су јавна својина града Краљева, и то: КП 2587/1 и КП 4220/4 КО Краљево у корист странке из Краљева, затим КП 8766/7 КО Ушће у корист странке из Ушћа односно КП 335/22 КО Грдица у корист SG TYRES KV DOO Краљево, непосредном погодбом, као земљиште за редовну употребу објекта.

Веће је донело Решење о умањењу месечне закупнине за пословни простор у Омладинској улици број 11 у Краљеву који користи Угоститељско трговинска радњa „PASSAGE PLUS“ из Краљева.

Донето је Решење Градског већа града Краљева о продужењу уговора о закупу пословних просторија у Ушћу (продавница „ПИЉАРА“) на наредни период до 10 година.

Градско веће је донело Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева ради организовања манифестације „Дани грејане ракије Буковица“ која ће бити одржана у Буковици 21. октобра 2023. године.

Донета су два решења којима се усвајају – жалба две странке, заступници малолетне деце,  изјављена на Решење Одељења за друштвене делатности и да измени првостепено решење у ставу I и III са одговарајућим допунама у образложењу првостепеног решења односно жалба ЈКП „Чистоћа“ Краљево изјављена на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција да поништи првостепено решење и предмет врати на поновни поступак.

Веће је донело Решење којим се као неоснована одбија жалба странке из Краљева, изјављена преко пуномоћника – адвоката, због неодлучивања првостепеног органа у закон одређеном року за разгледање списа у предмету Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција Градске управе града Краљева.

Чланови Већа донели су Решење којим се одбија жалба странке из Краљева изјављена на Решење ЈЕП „Топлана“ Краљево, број: 564/3 од 25.05.2023. године, као и четири решења којима се из формалних разлога поништавају решења ЈЕП „Топлана“ Краљево број: 874 од 19.06.2023, 984/1 од 20.07.2023, 1041 од 24.07.2023. и 1134 од 07.08.2023. године.

          Краљевачки већници донели су три решења којима се одбијају као неосноване жалбе странака изјављене на решења ЈЕП „Топлана“ Краљево, број 1033/3 од 22.08.2023. године односно број: 1096/4 од 30.08.2023. године, као и жалба изјављена због „ћутања администрације“ и недоношења решења.

Print Friendly, PDF & Email