На четвртој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је седамнаест тачака дневног реда.

Донет је Закључак о усвајању Извештаја Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току октобра 2023. године и праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за октобар 2023. године, као и Решење о образовању радног тела за израду Одлуке о висини и начину плаћања стварних трошкова прикључења на инфраструктурну мрежу водовода, канализације и даљинског грејања.

Расписан је Јавни оглас за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање киоска на територији града Краљева.

Чланови Привременог органа Града донели су Решење о изменама Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Донето је Решење о разрешењу члана Управног одбора Културног центра „Рибница“ из Краљева.

На седници Привременог органа града Краљева донет је Закључак о давању сагласности Месној заједници Мрсаћ за плаћање из средстава са рачуна Месне заједнице.

Донете су две одлуке – о давању на коришћење непокретности у јавној својини установи Центар за социјални рад Краљево односно о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2023. години.

Чланови Привременог органа донели су шест решења по жалбама странака, удружења и привредника из Краљева, и то на решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности односно Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве и пет на решења Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево.

Донето је Решење по захтеву странке из Краљева за отпис дуга по основу решења Основног суда у Краљеву, Република Србија ИИ 576/22 од 01.08.2022. године.

Print Friendly, PDF & Email