Скупштина града Краљева на својој Четрнаестој седници одржаној 22. маја 2009. године донела је
     -Одлуку о потврђивању мандата одборника у Скупштини града Краљева Саше Кошанина,
     Дејана Богавца, Милоја Матовића,Дејана Јаблановића и Томислава Павловића;
     -Одлуку о престанку мандата одборника Зорана Кошанина на основу усмене оставке одборника;
     -Решење о разрешењу Душка Пешића дужности директора Дома културе „Студеница" из Ушћа 
     и именовању Драгане Стојановић, економисте из Ушћа за директора;
     -Решење о разрешењу Милоша Ракића дужности директора ЈКП „Пијаца" и именовању Зорана 
     Јовановића, дипл. инг. машинства за директора ЈКП „Пијаца"; 
     -решења о разрешењу и именовању чланова сталних радних тела Скупштине града Краљева;
     -решење о разрешењу и именовању члана Изборне комисије града Краљева;
     -решења о и именовању чланова управних и надзорних одбора, из реда запослених, у јавним
     предузећима и јавним установама;
     -закључак о усвајању извештаја јавног правобранилаштва града Краљева за 2008. годину;
     -закључак о усвајању извештаја ЈП „ОСА" за 2007. годину и давање сагласности на расподелу
      дела нето добити за 2007. годину;
     -закључке о усвајању извештаја о раду јавних предузећа за 2008. годину;
     -решења о давању сагласности на програме пословања јавних предузећа за 2009. годину;
     -Решење о давању сагласности на измену Статута СЦ „Ибар" Краљево;
     -Закључак којим се министру пољопривреде, шумарства и водопривреде предлаже доношење
      решења о разрешењу и именовању председника и четири члана Комисије за вођење поступка
      за враћање земљишта;
     -Одлуку о постављању киоска на јавним површинама, Одлуку о почетку израде локалних
       акционих планова за Роме;
     -Програм заштите и унапређења животне средине у 2009. години;
     -Одлуку о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња,
       усева и плодова у 2009. години;
     -одлуке о изменама и допунама одлука о минимуму процеса рада за време штрајка у
      ком.делатностима, о одређивању простора за јавно окупљање грађана, о чишћењу
      и уклањању снега, о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају;
     -Закључак о усвајању извештаја Комисије за реализацију програма за изградњу
     дистрибутивне мреже и испоруку природног гаса, Одлуку о допунама Одлуке о
     комуналном уређењу, Одлуку о приступању града Краљева поступку избора стратешког 
     партнера за реализацију гасификације широке потрошње

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email