Данас је одржана десета (ванредна) седница Градског већа града Краљева на којој су разматране
следеће тачке :
1. Разматрање нацрта Одлуке о измени Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела
    урбанистичке зоне "Центар и Чибуковац" у Краљеву – друга фаза.
2. Разматрање дописа Јавног правобранилаштва града Краљева поводом решења Дирекције за
   реституцију Републике Србије, којим се усваја захтев Српске православне цркве за враћање
   имовине и утврђује право својине Манастира Жича.
3. Разматрање инфорамције граддоначелника града Краљева о могућностима реализације Пројекта
   " Подршка потребама социјалног становања, СЕР 71-09, и Пројекта везаниог за имплементацију
    Стратегије за смањење сиромаштва за чију реализацију је потребно обезбеђивање средстава за
    суфинансирање.
4. Разматрање Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
    систематизацији радних места у Градској управи града Краљева.
5. Разматрање захтева ЈКП "Водовод" Краљево за повећање цене воде, услуга канализације и
    пречишћавања отпадних вода.
6. Разматрање захтева ЈЕП "Топлана" Краљево за давање сагласности на примену нове цене грејања.
7. Доношење решења поводом жалби изјављених на акте Одељења за урбанизам, грађевинарство и
    стамбено – комуналне делатности донете у првом степену у поступцима исељења.

 

 

Print Friendly, PDF & Email