На осамдесет првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, градски већници разматрали су осам тачака дневног реда.

Донет је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације „Рудно“, и којим се  Скупштини града Краљева предлаже доношење ове одлуке.

Веће је донело Решење о давању сагласности Црвеном крсту Краљево из Краљева, закупцу пословног простора – непокретности у Улици 7. јула број 26 у Кованлуку, на кп број 450/76 КО Кованлук, за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора.

На седници Градског већа донето је Решење о измени Решења број: 011-331/2019-I од 6. децембра 2019. године којим је образована Комисија за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на два закључка о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева – број 1496/22 од 9. јуна 2022. године о изменама и допунама решења којима је утврђена расподела коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница односно број 1528/22 од 14. јуна 2022. године о измени Решења број 65/22 од 12. јануара. 2022. године којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање за Основну школу „Светозар Марковић“.

Чланови Градског већа су донели Решење о утврђивању распореда и времена дневног коришћења без накнаде Атлетског стадиона у Краљеву у периоду од 1. маја 2022. године до 30. априла 2023. године.

Краљевачки већници донели су Решење о изменама и допунама Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

Веће је донело Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма (реализација тачке Г.2.1.3. Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину).

Print Friendly, PDF & Email