За годину и два месеца, колико Градско веће града Краљева ради у постојећем сазиву, одржано је педесет седница. Редовно састајање Градског већа, које представља извршни орган Града, показатељ је доброг функционисања колектива који чине градоначелник – председник Градског већа, заменик градоначелника и још једанаест чланова Већа, који имају ресорна задужења.

На јубиларној – педесетој седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, краљевачки већници су разматрали дванаест тачака.

Чланови Градског већа су донели Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину за период 01.01.2021-30.09.2021. године, као и Предлог закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину за период 1. јануар – 30. септембар ове године, којим се Скупштини града Краљева предлаже његово доношење.

У периоду јануар – септембар 2021. године, остварени су укупни приходи, примања од нефинансијске имовине, задуживања и примања од финансијске имовине у износу од 3.088.665.633,53 динара или у висини од 72,81 одсто у односу на планирана средства Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину. У поређењу са истим периодом претходне године, укупни приходи и примања у 2021. години су већи за 496.000.000 динара или за 19,13 одсто.

Донето је и Решење о преусмеравању апропријација корисника буџета у износу од 59.500.000,00 динара у циљу уравнотежења расхода у погледу недостајућих средстава за реконструкцију фекалне канализације у Жичкој улици и обезбеђење додатних финансијских средстава за поправке и одржавање јавних и некатегорисаних путева.

Градско веће је донело и Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину од 25. јуна 2021. године.

Такође, Решење о признавању трошкова уложених средстава за непокретност подтрибински – сутеренски простор на западној страни нове спортске хале у Краљеву Стрељачкој дружини „Рибница“.

Веће је донело и Програм постављања киоска.

Чланови Градског већа града Краљева су донели Закључак којим се усваја Извештај о реализацији активности и оправданости наменског утрошка средстава за развој сеоског туризма на подручју града Краљева, додељених у 2020. години.

Такође, донели су Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2021. години и расписали Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за ову годину.

На педесетој седници Градског већа донето је Решење о измени Решења о распореду коришћења буџетских средстава за Градску управу, у оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, од 19.07.2021. године.

Веће је донело и Решење по жалби Дејана Жупањца којим налаже првостепеном органу, Одељењу за друштвене делатности, да изда решење у поступку за новчану помоћ породицама са троје и више деце у року не дужем од 15 дана, којим ће одлучити и о трошковима на име састава жалбе, као и Решење којим се одбија захтев Марине Здравковић из Краљева упућен Градском већу града Краљева у вези са отписом дуга по основу закупа стана у Првомајској улици у Краљеву.

Краљевачки већници су донели и Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће односно праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за септембар ове године,

Print Friendly, PDF & Email