На петој седници, одржаној 30. јула 2014. године, Градско веће града Краљева усвојило/донело је следећа акта:


Извештај Завода за јавно здравље о хигијенској исправности воде за пиће у току месеца јуна 2014. године; праћењу квалитета ваздуха и извршеним мерењима имисије за јун 2014. године.

Закључак Радног тела за решавање по жалбама о измени и допуни Закључка бр. 06-150/2014-III од 17.06.2014. године и бр. 06-182/2014-III од 17.07.2014. године.

Решење за одобравање средстава из буџета града Краљева за плаћање обавеза – Media Club Navigator – 182.856,00 динара (набавка опреме – поплава).

Решење за одобравање средстава из буџета града Краљева за плаћање обавеза – „Техноопрема“ д.о.о. Краљево – 196.648,00 динара (превоз хуманитарне помоћи).

Решење о изменама Решења о образовању Радне групе за друштвени развој.

Решење о изменама Решења о образовању Радне групе за одрживи економски развој.

Решење о изменама Решења о образовању Радне групе за одрживи територијални и инфраструктурни развој.

Решење о давању сагласности Дечјем одмаралишту „Гоч“ за извођење радова на текућем и инвестиционом одржавању спортских терена.

Решење о давању на коришћење пословног простора, ул. Цара Лазара бр. 84А, Краљево, који је јавна својина града Краљева, а корисник ЈП „ОСА“, Управи за извршење кривичних санкција.

Закључак о усвајању Програма и финансијског плана ОРА „Краљево 2014“.

Решење о именовању Штаба ОРА „Краљево 2014“.

Решење о изменама и допунама Решења о распоређивању буџетских средстава МЗ.
Print Friendly, PDF & Email