Град Краљево је, у складу са одредбама Закона о планском систему, покренуо процес израде Плана развоја за период 2022-2030, као највишег дугорочног документа развојног планирања у локалној самоуправи за период од седам година, a са којим се усклађују сви други документи и јавне политике јединице локалне самоуправе.

У досадашњем поступку формирани су тело за координацију и стручне радне групе, које су припремиле анализу стања. У припреми овог дугорочног документа развојног планирања, најширег обухвата и највишег значаја за нашу локалну самоуправу, приступљено је системски и кроз коришћење свих расположивих ресурса.

У циљу што веће транспарентности и обезбеђивања широке партиципације свих заинтересованих страна у свим фазама процеса планирања, организован је и први састанак Партнерског форума у процесу израде Плана развоја града Краљева за период 2022-2030. године. На састанку овог  консултативног тела, које укључује представнике локалне заједнице и има за циљ да омогући учешће свих заинтересованих страна у процесу израде планског документа, представљен је процес израде Плана, као и кључни налази у анализи стања.

Подршку за израду првог плана развоја града Краљева, у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања  и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“, који финансира Европскa унијa, као кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу, пружају Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, а Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.

Генерални секретар Сталне конференције градова и општина Никола Тарбук присуствовао је првом састанку Партнерског форума у нашем граду. Како је истакао, овај форум, који заједно са градом Краљевом организују, један је од начина на који се локална заједница укључује у процес.

„Он помаже да локални план развоја, на којем радимо са градом Краљевом, буде што бољи и са што више идеја које локална заједница има у вези са њим. План развоја је документ који сваки град и општина треба да имају у смислу планирања свог развоја, увезивања свих даљих планова о буџету и свим другим документима који иду са тим седмогодишњим документом“, рекао је Тарбук и додао:

„Сад радимо са једним бројем општина и градова који су се пријавили на конкурс код нас и добијају подршку. У наредних пола године планирамо да наставимо сарадњу и да током следеће године сви ти градови и општине добију своје планове развоја. Идеја тог плана је да се на свеобухватан начин обухвате различите развојне теме – друштвене, економске, животне средине, све оно што чини локалну самоуправу како би се она одрживо развијала и како би могла да стратешки промишља који су приоритети којима треба дати већу пажњу у годинама испред нас.“

Будући да је, што се Краљева тиче, тренутно фаза у којој се идентификује постојеће стање, кроз даљи процес ће се утврдити шта ће то бити приоритети у Плану развоја Краљева, што зависи искључиво од локалне самоуправе и локалне заједнице, у чему је СКГО само подршка.

Госте из Сталне конференције градова и општине поздравио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић, који је том приликом истакао значај дугогодишње сарадње Града Краљева и Савеза градова и општина. Како је навео градоначелник, СКГО увезује општине и градове на нивоу целе Србије, помажући саветодавно али и кроз бројне пројекте, значај ове веома важне институције је велики.

Према Одлуци о изради Плана развоја града Краљева за период 2022-2030. године, циљ израде Плана је дефинисање визије одрживог развоја града Краљева, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца Краљева и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању урбаног економског развоја, планском и рационалном коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружања квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, укључујући право и једнаке могућности за све.

Полазну основу за формулисање Плана представљају дефинисани правци развоја Републике Србије и Града Краљева, кроз сагледавање националних и локалних докумената и докумената јавних политика, програма и пројеката који се реализују у граду Краљеву.

Приоритетне области обухваћене Планом развоја су: економски, инфраструктурни, друштвени развој и развој добре управе. Питања животне средине, одрживог развоја, прилагођавања на климатске промене, родне равноправности и једнаких могућности се обухватају кроз све приоритетне области.

Print Friendly, PDF & Email