У Плужинама су, 11. августа 2009. године, у име становника града Краљева и општине Плужине, Љубиша Симовић, градоначелник Краљева, и Мијушко Бајагић, председник општине Плужине, свечано потписали Протокол о партнерству. Протокол ће повезивати наша два града у области културе, образовања, привреде, спорта, у реализацији пројеката и свих других видова сарадње и размене искустава. За појединачне пројектне активности биће закључени посебни уговори, којима ће се ближе дефинисати сарадња.
У току посете краљевачке делегације Плужинама, договорена је сарадња у области развоја туризма и повезивање локалних туристичких организација кроз заједнички пројекат којим би се конкурисало у оквиру програма Прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, који се финансира из средстава ИПА фонда. Такође, договорена је сарадња за пројекте којима ће се конкурисати по наредним конкурсима, а у области брендирања пољопривредних производа са ових локација.

     

 

 

     Седница градског већа града Краљева                                                      14.август 2009

 

       Градско веће града Краљева на шеснаестој (редовној) седници одржаној 14. августа 2009. године је:
       – усвојило извештаје Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског
        водовода у Краљеву у току јуна 2009. године и праћењу квалитета ваздуха и извршеним мерењима
        имисије за јун 2009. године
       – утврдило Предлог Одлуке о матичним подручјима за Скупштину града Краљева
       – утврдило Предлог Одлуке о градским административним таксама за Скупштину града Краљева
       – усвојило Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2009. годину за период
         01.01.2009 – 30.06.2009. године и утврдило предлог одговарајућег акта за Скупштину града Краљева
       – утврдило Предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама за
         Скупштину града Краљева
       – утврдило Предлог Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији града Краљева за Скупштину
         града Краљева
       – утврдило Предлог Одлуке о давању у закуп и на коришћење пословног простора за Скупштину
         града Краљева
       – утврдило Предлог Одлуке о изменама Одлуке о заштитнику грађана града Краљева за
         Скупштину града
       – утврдило Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о систематизацији радних места у
         Служби за послове заштитника грађана број 105/09 од 30.07.2009. године за Скупштину града
       – утврдило Предлог Одлуке о начину држања паса и мачака за Скупштину града Краљева
      – утврдило предлог Програма контроле и смањења популације напуштених паса на територији
        града Краљева који је израдило ЈКП „Чистоћа" Краљево, са примедбама Одељења за
        инспекцијске послове, који ће се доставити на изјашњење надлежном министарству пре
        упућивања у скупштинску процедуру
      – дало сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
        систематизацији радних места у Градској управи града Краљева
      – усвојило захтев СОС Дечје село Краљево за омогућавање интеграције у систем социјалне заштите и
        решавање питања финансирања рада 
      – утврдило Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о поверавању послова дистрибуције
        природног гаса, пројектовања, изградње и одржавања секундарне дистрибутивне гасоводне мреже у
        општини Краљево („Службени лист општине Краљево", број 28/2003), Одлуке о допуни
        Одлуке о комуналном уређењу („Службени лист града Краљева", број 10/2009) и раскидању
        уговора о реализацији Програма гасификације широке потрошње у Краљеву број 859/04
        од 09.07.2004. године закљученог између општине Краљево и „НИС-Енергогас" из Београда,
        и Предлог Одлуке о избору стратешког партнера за реализацију гасификације широке потрошње
        на територији града Краљева (PSE Engineering GmbH),
        давању сагласности на текст уговора о реализацији Програма гасификације широке потрошње у Краљеву
        и давању овлашћења градоначелнику града Краљева за закључивање уговора у утврђеном тексту,
        за Скупштину града и
     – донело решења о одобравању и распоређивању средстава Фудбалском савезу града Краљева.

 

Print Friendly, PDF & Email