Данас је одржана прва (редовна) седница Градког већа. Седници је, уз градоначелника града Краљева (председника Већа) и заменика градоначелника (члана Већа по функцији), присуствовало свих девет изабраних чланова Већа, затим лица која се по Пословнику обавезно позивају на седницу (председник Скупштине, заменик председника Скупштине, секретар Скупштине, начелник Градске управе, јавни правобранилац,  руководиоци унутрашњих организационих јединица Градске управе и други известиоци), као и представници средстава јавног информисања. Уз девет тачака које су чиниле предлог дневног реда достављен уз позив за седницу, Веће је усвојило и три предлога за допуну дневног реда, тако да је на седници једногласно утврђен дневи ред и донети следећи акти:

1. Решење којим су утврђена ресорна задужења председника и чланова Већа, и то на следећи начин: Драган Јовановић, председник Градског већа – област Градске управе, област финансија, изворних прихода локалне самоуправе и буџета града Краљева; Милун Јовановић, члан Градског већа по функцији – област сарадње са градовима и општинама у земљи и иностранству Владимир Павловић, члан Градског већа – област комуналних делатности и рада јавних и јавних комуналних предузећа, област урбанизма и грађевинарства, део послова из области Градске управе; Гордана Стојковић, члан Градског већа – област примарне здравствене заштите, област заштите животне средине, област социјалне политике, здравства и дечје заштите; Маја Мачужић, члан Градског већа – област управљања пројектима и јавних набавки, део послова из области сарадње са градовима и општинама у земљи и иностранству; Новица Гаговић, члан Градског већа – област руралног развоја, пољопривреде и рада месних заједница на сеоском подручју; Бојан Радибратовић, члан Градског већа – област омладине, спорта и физичке културе, област основног и средњег образовања; Милош Угреновић, члан Градског већа – област имовинско-правних односа; Миша Милосављевић, члан Градског већа – област културе и информисања, област науке и сарадње са високошколским установама; Силвије Јовић, члан Градског већа – област привреде и приватног предузетништва, део послова из области спорта, омладине и физичке културе; Миљан Васиљевић, члан Градског већа – део послова из области социјалне политике, здравства и дечје заштите.
2. Решење о образовању Радног тела за разматрање предмета по жалбама и захтева упућених Градском већу по којима нема предлога аката унутрашњих организационих јединица Градске управе.
3.
Усвојен је извештај Завода о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца јуна 2012. године, и праћењу квалитета ваздуха и извршеним мерењима имисије за јун 2012. године.
4 .
Донело је три одлуке о ранг-листи и избору најповољнијег понуђача ради давања у закуп јавне површине за постављање покретних тезги у поновљеном поступку (за продају кокица, семенки, кестења, кикирикија и друге зрнасте робе;  за продају књига, новина и часописа;  за продају слика, производа старих и уметничких заната и производа домаће радиности). Веће је такође донело и Закључак о усвајању Записника са седнице Комисије везано за постављање покретних тезги – апарата за продају индустријски пакованог сладоледа.
5. Решење о образовању Стручне комисије за давање у закуп пословног простора.
6.
Закључак  којим је утврђена потреба да градоначелник града Краљева формира Комисију за процену штете од суше која ће утврдити обим штете настале од суше и сачинити извештај о процењеној штети, који ће бити достављен надлежним органима Републике Србије (Министарству пољопривреде).
7.
Решење којим се Смучарском клубу „Краљево" распоређују средства у износу од 100.000,00 динара..
8.Предлог
решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈКП„Пијаца" из Краљева, коју је донео Управни одбор овог предузећа дана 17.07.2012.године под бројем 29-4/12 и  и дало предлог Скупштини града Краљева за доношење Решења о давању сагласности
9. Предлог за промену Статута града Краљева Скупштини града Краљева, којим се стварају услови за избор још два члана Већа, у складу са Законом о локалној самоуправи.
 
            
              
            
            
 

  Штампа и ТВ :

          КАТВ

          Краљевачке новости

Print Friendly, PDF & Email