Данас је одржан  први састанак Привредног саветаграда Краљева који је је формиран дана 6.02.2014. решењем градоначелника. Привредни савет броји 15 чланова, од чега је 9 представника привреде града Краљева, док преосталих 6 су представници извршне локалне власти и одговарајућих стручних служби.
Задаци Привредног савета су:

1.    повезивање и координација између привредних субјеката и локалне самоуправе,

2.    предлагање решења којима се подстиче развој привредних субјеката, у циљу свеопштег економског развоја локалне заједнице и задовољавања потреба грађана,

3.    припрема, измена и допуна стратешких и акционих планова у области економског развоја,

4.    иницирање измене законских решења у појединим областима у оквиру надлежности локалне самоуправе у циљу бржег и ефикаснијег задовољења потреба грађана, физичких и правних лица у области пословне иницијативе,

5.    давање мишљења у вези иницијатива за инвестициона улагања у области привреде и предлагање начина пружања помоћи инвеститорима у погледу обезбеђивања локације за изградњу, добијања грађевинских дозвола и сл. на нивоу локалне самоуправе,

6.    доношење закључака, препорука и мишљења од важности за унапређење пословне климе у локалној заједници,

7.    давање мишљења и предлога за унапређење рада Градске управе, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач град, ради побољшања услова за привређивање у граду.

 

На данашњем састанку Привредног савета којим је председавао градоначелник града Краљева Драган Јовановић, усвајен је пословник о раду Привредног савета града Краљева,чланови Савета су се упознали са методологијом за израду Стратегије одрживог развоја града Краљева, и могућностима њиховог укључивања у израду овог документа,представљене су  досадашње активности у процесу израде Стратегије одрживог развоја града Краљева и покренута је иницијатива за измену Пословника о раду Градског већа, како би се успоставила процедура обавезног  мишљење Привредног савета, за све одлуке које разматра и усваја Градско веће, а које се тичу локалног економског развоја.

 
 
 

Print Friendly, PDF & Email