Градско веће је на Седамнаестој (редовној) седници одржаној 25. августа 2009. године:
  – Утврдило предлог Одлуке о давању у закуп и на коришћење пословног простора за седницу Скупштине
     града Краљева.
  – Утврдило предлог Одлуке о изменама Одлуке о Градској управи града Краљева за седницу Скупштине
    града Краљева.
  – Утврдило предлог Решења о одређивању лица за оверу образаца ЗИП и ПП ОД за јавна предузећа
    чији је оснивач Скупштина града Краљева за седницу Скупштине града Краљева.
  – Донело Решење о давању у закуп непосредном погодбом неизграђеног осталог грађевинског земљишта
    (к.п.бр.3492/1 КО Краљево) власнику постојећег објекта Славку Компировићу из Краљева.
  – Утврдило предлог Решења о давању у закуп пословног простора „Задругар" који се налази у Краљеву,
    Улица Омладинска број 44 за Скупштину града Краљева.
  –  Донело Закључак о потреби поновног спровођења поступка лицитације за пословни простор
    „бивша Спасова посластичарница" који се налази у Краљеву, Улица Омладинска број 42.
  – Утврдило предлог Решења о давању у закуп пословног простора „Позамантерија" који се налази
    у Краљеву, Улица Омладинска број 42 за Скупштину града и
  – Донело Закључак о потреби сачињавања предлога за промену Статута града Краљева.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email