Градски одборници усвојили су данас Одлуку о буџету града за наредну 2014. годину са планираним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине у износу 3.339.801.000,00 динара и расходима од 3.528.551.000,00 динара, што чини буџетски дефицит од 188,7 милиона динара, који ће после корекције, односно умањења за 12  милиона динара (по основу продаје финансијске имовине , односно примања од отплате кредита из ранијих година износити 176,7 милиона динара.
Планирани укупни расходи износе 3.615.051.000,00 динара, што је износ основе за финансирање буџетских корисника у 2014. години.
Разлика која се појављује, биће надомештена делом пренетих прихода (око 263 милиона динара) из ове у наредну буџетску годину, чиме је успостављена буџетска равнотежа. Приоритетна улагања у капиталне пројекте из буџета за 2014. планирана су са 437.000.000,00 динара. Према оцени одборника владајуће коалиције, предложени буџет је реалан због чињенице да су три четвртине средстава опредељене за ставкекоје су законска обавеза, док је 25 одсто укупних средстава планирано за инвестиције попут завршетка објеката који се дуго граде и доста коштају.
Данас су усвојени и Програм уређивања грађевинског земљишта за наредну годину и Програм пословања Дирекције за планирање и изградњу “Краљево” у 2014. години. Ово предузеће, за наредну године има планиране приходе у износу од 1.289.246.000,00 динара, од чега ће око 1.175.000.000,00 динара бити реализовано кроз Програм уређивања грађевинског земљишта. Правовремено усвајање ова два документа омогућиће Дирекцији да на време крене са реализацијом овог програма. Данас усвојено Одлуком о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивањеграђевинског земљишта биће ближе уређена мерила за одређивање висине накнаде, услови и начин њеног плаћања. За стамбени објекат до 100 квадрата нето корисне површине власник ће аутоматски бити ослобођен половине висине накнаде ако докаже да му је то једина непокретност за становање.
Градски одборници данас су усвојили и измене и допуне Одлуке о локалним комуналним таксама, чије доношење је саджано у потреби стварања правног основа и повољнијих услова за измирење обавеза од стране обвезника по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и ван њега, као и стваање правног основа за утврђивање таксе за коришћење резервисаног паркинг места. Овом одлуком је предвиђено да такса за коришћење резервисаног паркинг места у тзв. “црвеној” зони не буде мањи од 20.000,00 динара, а у жутој не мањи од 15.000,00 динара.
Одборници су данас усвојили и Одлуку о висини накнаде за рад у Надзорном одбору. Примања предсендика, чланова надзорних одбора које је делегирала скуптина и чланова тих тела из редова запослених, убудуће ће зависити од процента реализације програма пословања предузећа. Донете су и одлуке о образовању Савета за здравство, родну равноправност и младе, чији ће председници и чланови бити именовани посебним решењем од стране скупштине на мандатни период од четири године.

После усвајања Одлуек о оснивању Дома здравља “Краљево”, град ће од републике преузети оснивачка права над организационом јединицом Дом здравља из Здравственог центра “Студеница”, чиме се локална самоупава обавезује да активно брине о здрављу становништва, унапређењу доступности и једнакости здравствене заштите, квалитета, опреме и услова рада здравствене установе. Донета је и Одлука о саветнику за заштиту права пацијената на територији града Краљева. То је, од 1.децембра ове године нова надлежност локалне самоуправе, јер је ступањем на снагу Закона о правима пацијената, институција заштите пацијентових права премештена из здравствених установа
Према данас усвојеним изменљама и допунама Тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије из система даљинског грејања, нови систем обрачуна биће у примени од 1. јануара 2014. године за кориснике пословног простора, а од 1. августа за потрошаче из категорије домаћинства. Одборници су изгласали и сагласност на одлуку Управног одбора ЈЕП „Топлана“ о утврђивању цене за испоручену топлотну енергију тарифним купцима у објектима где су уграђени мерачи топлоте. Предвиђено је да варијабилни део, по јединици количине испоручене топлотне енергије износи 7,90 дин/kWh, а фиксни 45 дин/м2 месечно, односно 90 динј/м2 уз шестомесечно плаћање.

На данашњој седници градске скупштине усвојени су и предлози решења о промени састава неколико скупштинских комисија, Комисије за именовање директора јавних и јавно-комуналних предузећа, Комисије за представке и притужбе Скупштине града, за заштиту и унапређење животне средине, социјална питања, пољоприведу, развој села и стамбене односе, а именована су и два члана Комисије за друштвене делатност. Већином гласова одборници су усвојили и предлоге решења о промени састава школских одбора у Електро-саобраћајној техничкој школи, Пољопривредно-хемијској, Економско’трговачкој, Средњој музичкој и медицинској школи, као и у више краљевачких основних школа.Print Friendly, PDF & Email