Градско веће града Краљева на Двадесетчетвртој (ванредној) седници одржаној 30. октобра 2009. године донело је:
   – Закључак – да се закључи уговор између Града Краљева са једне стране и Јавног комуналног предузећа „Водовод" из Краљева са друге стране којим се уређује обављање комуналних делатности у области производње, пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања отпадних вода и којим се овлашћује градоначелник града Краљева да у име града Краљева потпише уговор;
    – Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Водовод"-у Краљево на Тарифни модел за фазу II Програма KFW Банке а према резултатима Студије изводљивости и
    – Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Водовод"-у Краљево на План приоритетних инвестиција за фазу II Програма KFW Банке а према резултатима Студије изводљивости.
 
 

Print Friendly, PDF & Email