На данашњој седници Градског већа града Краљева којом је председавао заменик градоначелника Вукман Ракочевић, чланови већа  донели су један закључак и четири решења, разматрајући пет тачака дневног реда двадесет четврте (ванредне) седнице Градског већа града Краљева.
Донетим Закључком се утврђује Предлог закључка о исправци техничких грешака у Измени Плана детаљне регулације „Центар града Краљева“ и Скупштини града Краљева предлаже доношење закључка.
Већници су донели решења о давању у закуп пословног простора у Омладинској улици број 28, Л-5, на катастарској парцели број 652 КО Краљево Небојши Миленковићу из Краљева, на период до 10 година, као и пословног простора у Улици цара Лазара број 72, Л-2, на катастарским парцелама број 1240, 1241 и 1246, све КО Краљево, GLECER SHOES PLUS Краљево, Слободану Гобељићу – предузетнику, на период до 10 година.
Такође, већници су донели Решење о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2021. годину, као и Решење о измени Решења број 011-262/2018-I од 12.09.2018. године.

18.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 24. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Print Friendly, PDF & Email