Скупштина града Краљева на својој Петнаестој седници одржаној 20. јуна 2009. године донела је:
– Одлуку о потврђивању мандата одборника у Скупштини града Краљева Милораду Булатовићу,
   Весни Николић-Вукајловић, Србољубу Спасојевићу, Драгани Ћосић, Славољубу Бошковићу,
   Миливоју Јаковљевићу, Снежани Пљакић и Зорици Кундовић;
– Одлуку о завршном рачуну буџета општине Краљево за 2008. годину;
– Програм коришћења средстава за подстицање развоја пољопривредне производње за 2009. годину;
– Одлуку о доношењу Плана генералне регулације насеља Сијаће поље;
– Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације урбанистичке зоне ''Црквине'';
– Одлуку о доношењу измене Плана детаљне регулације за блок 6.2. Рибница;
– Одлуку о измени Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела урбанистичких зона
  «Центар и Чибуковац» у Краљеву- друга фаза;
– Одлуку о праву на једнократну новчану помоћ за прворођено дете;
– Одлуке о бесплатној вожњи у аутобуском саобраћају на територији града Краљева;
– Решење о разрешењу Жарка Кривокапића дужности директора Спортског центра «Ибар»
   из Краљева;
– Решење о именовању Зорана Милакића за директора Спортског центра «Ибар» из Краљева;
– Решење о разрешењу Миле Шћеповић функције јавног правобраниоца општине Краљево;
– Решење о разрешењу Мирослава Милићевића функције заменика јавног правобраниоца
   општине Краљево;
– Решење о разрешењу Дејана Марковића функције заменика јавног правобраниоца општине Краљево
– Решење о постављењу Миле Шћеповић за јавног правобраниоца града Краљева;
– Решење о постављењу Слободана Савића за заменика јавног правобраниоца града Краљева;
– Решење о постављењу Дејана Марковића за заменика јавног правобраниоца града Краљева;
– Решење о одбијању као неоснованог предлога за оглашавање ништавим решења Скупштине
   општине Краљево, број 463-206-80-IV од 29.12.2000. године и број 463-175-78-IV од
   29.12.2000. године и решења Привременог органа, број 462-1/2003-IV од 17.12.2003. године;
– Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о утврђивању предлога цене
   боравка деце у Предшколској установи ''Олга Јовичић Рита'' Краљево, број 1495 од 08.04.2009. године;
– Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈЕП «Топлана» из Краљева о
   цени грејања, број 620 од 08.05.2009. године
– Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП «Водовод» из Краљева о цени воде,
   услуга канализације и пречишћавања отпадних вода број 898/3 од 01.06.2009. године;
– Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора ЈКП „Чистоћа" из Краљева о
   повећању цена услуга изношења смећа, погребних услуга и цена услуга коришћења паркинг
   простора 750, 751 и 752 од 16.06.2009.године;
– решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за Статут и управу, Комисије за друштвене
  делатности и Комисије за борбу против корупције;
– закључак о образовању Комисије од представника одборничких група у Скупштини града Краљева,
   у вези ситуације у „Ибарским новостима".

 
 
 

Print Friendly, PDF & Email