Скупштина града Краљева, на својој Седамнаестој седници одржаној дана 1. септембра 2009. године,
донела је следеће акте:
– Oдлуку о потврђивању мандата одборника у Скупштини града Краљева Драгутину Јевтовићу;
– Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2009. годину за
  период 01.01.2009.-   30.06.2009.године
– Одлуку о изменама Одлуке о Градској управи;
– Закључак о усвајању Извештаја Комисије за спровођење поступка за реализацију гасификације
  широке потрошње на територији града Краљева;
– Одлуку о престанку важења Одлуке о поверавању послова дистрибуције природног гаса,
   пројектовања, изградње и одржавања секундарне дистрибутивне гасоводне мреже у општини Краљево,
   број 353-1520/2003-VI од 23.12.2003. године и Одлуке о допуни Одлуке о комуналном уређењу,
   број 011-19/2009-II од 22.05.2009. године;
– Oдлуку о избору стратешког партнера за гасификацију широке потрошње на територији града Kраљева;
– Одлуку о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама;
– Одлуку о ауто-такси превозу путника на територији града Краљева;
– Одлуке о начину држања паса и мачака;
– Одлуку о симболима града Краљева;
– Одлуку о одређивању Дана града и Градске славе града Краљева;
– Одлуку о признањима и награди града Краљева;
– Одлуку о матичним подручјима;
– Одлуку о изменама Одлуке о заштитнику грађана града Краљева;
– Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији радних места у Служби за послове заштитника
  грађана број 105/09 од 30.07.2009. године;
– Закључак о усвајању Извештаја о имплементацији Локалног еколошког акционог плана општине
  Краљево са стањем животне средине и предлогом мера;
– Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
   лица у граду Краљеву од 2009.-2013. године;
– Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Путеви" Краљево о измени Статута,
  број 633/4 од 13. 06. 2009. године;
– Решење о одређивању лица за оверу образаца ЗИП и ППОД за јавна предузећа чији је оснивач Скупштина
  града Краљева;
– Решење о разрешењу и именовању члана Изборне комисије града Краљева;
– Решење о постављењу Мирослава Милићевића за заменика јавног правобра-ниоца града Краљева;
– Решење о разрешењу Биљане Константиновић дужности директора Установе Краљевачко позориште из Краљева;
– Решење о именовању Предрага Марковића за вршиоца дужности директора Установе Краљевачко позориште из
  Краљева;
– Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Установе Краљевачко позориште из Краљева;
– Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Историјског архива из Краљева;
– Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома културе „Студеница" из Ушћа;
– Решење о разрешењу директора Дома културе „Студеница" из Ушћа;
– Решење о именовању Станише Веселиновића за директора Дома културе „Студеница" из Ушћа;
– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Фондације
  „Петар Богавац-Анђелко Савић";
– Решења о разрешењу и именовању девет чланова Школског одбора у Основној школи „Милун Ивановић" у Ушћу;
– Решење о разрешењу два члана Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за друштвено-економски развој, привреду и финансије
 Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању четири члана Комисије за друштвене делатности Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
  Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за рад и развој месних заједницa Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за пољопривреду и развој села Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за заштиту и унапређење животне средине Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за представке и притужбе Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за награде и признања Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова
   насељених места Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за стамбене односе Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању три члана Комисије за односе са верским заједницама Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању два члана Комисије за борбу против корупције Скупштине града Краљева;
– Решење о именовању три члана Комисије за социјална питања Скупштине града Краљева;

 
 

Print Friendly, PDF & Email