Краљево је један од 13 партнерских градова који је започео пројекат у оквиру ширег пројекта "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији" за које техничку подршку пружа ГИЗ, "Аmbero Consulting" и "Icon Institut". Наш град у овом пројекту, осим израдом Плана генералне регулације за подручје "Индустријска зона-спортски аеродром", учествује и са Стратегијом интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева.
Стратегија дефинише разраду простора након израде Генералног урбанистичког плана града Краљева. Тај документ је дао нове назнаке планирања, такозвано неформално планирање. На основу мера из стратегије дефинисаћемо пројектне задатке којима ћемо аплицирати код европских фондова.
На данашњем, радном састанку, архитекте и инжењери Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“ предочили су план предложених граница централне градске зоне, као и организациони оквир стратегије. На основу тих плаова биће дефинисане потенцијалне зоне урбаног развоја, као и кључне, проблематичне зоне урбаног развоја центра града и реке Ибар.

Према овом пројекту, Краљево би требало да примени нове инструменте у процесу планирања, као што је студија изводљивости, регистар објеката и атлас намене површина. Ове новине допринеће да урбанистички планови буду јаснији и приступачнији грађанима и потенцијалним инвеститорима, а локалној самоуправи представљају својеврсну брошуру за промоцију локалног економског развоја.
Регистар објеката је веома користан, не толико за струку, већ за локалну самоуправу и за потенцијалне инвеститоре. То је база података где су смештене информације о сваком објекту, и парцели појединачно – како изгледа, која је намена, у каквом је стању или када је подигнут. На основу те брошуре, сваки инвеститор има увид у слободне локације и објекте. Такође, радиће се и атлас намене површина, што је слично регистру, само што су графички прикази у питању.

Планирана је израда акционог плана интегралног одрживог развоја. Наредни корак би био израда катастра "недовољно искоришћеног" земљишта подржан Web GIS-ом. Циљ пројекта је и да се путем интензивне партиципације свих у јавности постигне прихваћеност акционог плана и свест о његовом значају.
У питању је нова политика планирања простора, тачније политика интегралног урбаног развоја која представља процес у којем координирају просторни, секторски и временски аспекти кључних подручја урбане политике. Документ који подржава овај приступ планирању је Лајпцишка повеља, донета 2007. године која говори о одрживим европским градовима.

Политика урбаног развоја укључује и јавни и приватни сектор, као и грађане који имају активну улогу у планирању њиховог непосредног животног окружења. У пракси се до сада показало да овај нови инструмент планирања простора представља спону стратешког и традиционалног планирања. У склопу политике интегралног урбаног равоја дефинишу се и стратегије којима се дефинишу функционалан и добро обликован урбани простор, висококвалитетан јавни простор, модернизује  инфраструктурна мрежа и остало. Стратегија интегралног урбаног развоја, уз кооперативно управљање урбаним развојем, може довести и наш град на ниво одрживих европских градова.

 
 

Print Friendly, PDF & Email