Чланови Градског већа града Краљева, на тридесет осмој (редовној) седници Градског већа, одржаној 19. јула 2021. године, којом је председавао заменик градоначелника Вукман Ракочевић, разматрали су седамнаест тачака.

Већници су усвојили решења о додели средстава за бесповратно суфинансирање инвестиционих пројеката стамбених заједница које су испуниле критеријуме за доделу средстава и о одбацивању и одбијању пријава за доделу средстава за бесповратно суфинансирање инвестиционих пројеката стамбених заједница и других лица које нису испуниле критеријуме за доделу средстава, а донели су и Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Такође, донели су Закључак о давању сагласности на Решење о расподели коришћења буџетских средстава индиректним корисницима месним заједницама за 2021. годину по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, као и Решење о распореду коришћења буџетских средстава за Градску управу, у оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе.

Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева у 2021. години.

Чланови Градског већа су се позитивно изјаснили на Решење о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева прикупљањем писмених понуда, као и на Решење о преносу права јавне својине на Републику Србију за потребе корисника Министарство правде, на непокретности коју чини градско грађевинско земљиште у Улици др Драгомира Карајовића, на кп број 2880/1 КО Краљево.

Краљевачки већници су донели Решење о отуђењу кп број 3362/8 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева, Јанић Дамљану из Краљева као најповољнијем понуђачу по основу расписаног јавног огласа, и стављању ван снаге решења Градског већа града Краљева број 011-135/2021-I од 07.06.2021. године односно Решење о отуђењу покретне ствари из јавне својине – мопед марке PIAGGIO тип LIBERTI 50 2T, Ивану Луковићу из Краљева као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 25.06.2021. године.

На тридесет осмој седници Градског већа града Краљева донета су решења о давању у закуп пословног простора у Улици Олге Милутиновић број 1 (Л-3), на кп број 682 КО Краљево, Бориславу Божовићу из Краљева, затим пословног простора у Улици Томислава Андрића Џигија број 29-31 (Л-2), на кп број 1039/3 КО Краљево, Јовици Станојевићу из Краљева, пословног простора у Улици Војводе Степе број 10-12 (Л-3), на к.п. број 91/1 КО Краљево, Привредном друштву „MOZZART“ ДОО, Београд, као и пословног простора у Улици Милоша Великог у Краљеву, на кп број 1450/1 КО Краљево, Горану Ђоковићу из Краљева.

Донет је и Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева.

Чланови већа су усвојили и решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 867.000,00 динара за санацију дела крова на фискултурној сали ОШ „Вук Караџић“ Рибница односно о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.000.000,00 динара за потребе израде пројекта заштите од пожара и изменā и допунā пројекта аутоматске детекције и дојаве пожара за ОШ „Свети Сава“ Рибница.

Print Friendly, PDF & Email