Чланови Градског већа на данашњој седници усвојили су низ одлука и закључака, између осталих и онај којим ће градској Скупштини бити предложено да усвоји Одлуку о утврђивању елемената пореза на имовину.
Према овој Одлуци, стопа пореза на имовину пореског обвезника који не води пословне књиге биће 0,3 одсто, а за правна лица износиће 0,40 процената. За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра непокретности биће утврђене четири зоне, које су категорисане према комуналној и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Краљева и другим садржајима у насељу.
Првој, најопремљенијој зони припада уже градско језгро, у другој зони су приградска насеља, у трећој села која делимично поседују инфраструктуру, а у четвртој инфраструктурно неопремљена села.

„Закон прописује најмања две зоне, наше опредељење било је да то буду четири зоне, а амортизација која ће се рачунати од објекта када је објекат изграђен или последњи пут реконструисан, подразумеваће смањење за сваку годину за један одсто до максималних 40 процената“, појаснио је градоначелник Краљева Драган Јовановић.
Према речима Јована Симовића, начелника Одељења за пореску администрацију у питању је утврђивање цена по зонама на основу промета који је обављен у првих девет месеци ове године.

„Раније су постојали корективни елементи које је Закон о порезу дозвољавао, а новина у 2014. биће у томе што тих елемената више нема, нити скупштина има право да их утврђује, па ће се порез на имовину обрачунавати искључиво на основу просечне цене квадратног метра и површине објекта“, рекао је Симовић.
Град Краљево је прошле године започео реализацију пројекта регулаторне реформеса Сталном конференцијом градова и општина и центро за добро управљање „Оптимус“, који је сада у завршној фази, па је у циљу његове институционализације усвојен и закључак о рационализацији рада Градске управе. Циљ пројекта је ефикаснији рад органа Градске управе, брже добијање дозвола и докумената, и то не само за потенцијалне инвеститоре и привреднике, већ и за грађане Краљева.

Чланови Градског већа  предложили су градској скупштини да усвоји Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног буџета за ову годину, а за наредну седницу скупштине утврђен је и закључак којим се одборницима предлаже да да сагласност на одлуку Управног одбоа ЈКП „Чистоћа“ у складу са којом ће то предузеће моћи да из нераспоређене добити из више година покрије губитак настао 2011. године. Данас је усвојен и Извештај о раду „Апотеке“ Краљево за 2012. годину, као и решење о програму постављања покретних тезги на јавним површинама.
Чланови Градског већа данас су разматрали и предлог о давању сагласности ЈЕП „Топлана“ за установљавање права службености пролаза, због изградње прикључног гасовода од мерно регулационе станице до котларнице Зелена Гора.

Усвојено је и неколико решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, углавном за измирење обавеза по основу пресуда Апелационог суда у Крагујевцу и Основног суда у Краљеву.
„Једна апропријација намењена је за обештећење детеа које се повредило у вртићу у Ушћу, а друга за надокнаду нашој суграђанки која је, због неочишћеног снега, упала у шахту“, навео је градоначелник Јовановић.

Донето је и решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од недостајућих 1.168.000,00 динара Фонду за заштиту животне средине који је сачинио технички извештај вододовод „Јастребар“ и системско мерење буке.
Према извештају Завода за јавно здравље, грађани Краљева су у октобру имали хигијенски исправну воду за пиће. Праћење квалитета ваздуха на одређеним мерним местима током 19 дана показивало је присуство одређених честица изнад прописаних вредности, али су атмосферске падавине то отклониле. У периодима изузетно топлог времена за овај део године Завод за јавно здравље је у октобру прешао на дневно узорковање тих честица, али како су падавине испрале те честице, њихове количине су пале далеко испод граничне вредности. Уколико убудуће буде долазило до сличних ситуација, Одсек за заштиту животне средине ће грађане о томе обавестити путем медија.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email