ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

За потребе озакоњења незаконито изграђеног објекта, у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката, потребно је да се Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности (шалтер број 4. у холу улаз број I зграде Градске управе града Краљева) доставе следећи докази:

1. Доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту – катастарској парцели (на којој је изграђен објекат), где се као одговарајуће право сматра:
– извод (препис) листа непокретности за катастарску парцелу на којој је објекат изграђен (на којој сте уписани као власник или сувласник предметне катастарске парцеле);
– правноснажна судска пресуда којом је утврђено право својине на земљишту – катастарској парцели.;
– уговор о куповини земљишта – катастарске парцеле оверен од стране надлежног суда, као и други уговори којима је вршено располагање предметним земљиштем;
– правноснажно решење о наслеђивању, као и
– сви други правни послови или права на основу којих се на несумњив начин може утврдити правни континуитет промета земљишта или објекта, утврђени чланом 10. Закона.


2. Копију плана са изводом (преписом) листа непокретности за предметну катастарску парцелу са евидентираним (уцртаним) објектом који је предмет озакоњења, односно уколико предметни објекат није евидентиран на копији плана (односно у катастру непокретности), потребно је доставити елаборат геодетских радова, урађен од стране овлашћене геодетске организације.


3. Писмена сагласност свих сувласника на катастарској парцели на којој је незаконито изграђен објекат, када је предмет озакоњења објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме постоји право сусвојине.


4. Извештај о затеченом стању објекта који се озакоњује, израђен од стране привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, који су уписани у одговарајући регистар и одговорног пројектанта архитектонске или грађевинске струке.
За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност Министарства унутрашњих послова на пројектну документацију, поред Извештаја о затеченом стању објекта, прилаже се пројекат за извођење радова са сагласношћу органа надлежног за послове заштите од пожара.


5. Доказ о поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за објекат који се озакоњује. Подаци наведени у пореској пријави морају одговарати садржини Извештаја о затеченом стању и подацима из Елабората геодетских радова.

Print Friendly, PDF & Email