ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Аналитичке тачке
Измене ПГР  Рибница

ГРАФИЧКИ ДЕО

Подручја ПГР  Рибница  која су предмет измене
Предвиђено грађевинско подручје и површине јавне намене
Планирана намена површина са поделом на зоне и целине
Урбанистичка регулација
План саобраћаја са попречним профилима