ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Измена ПГР Кулагића Ада – Адрани
Координате осовинских и темених тачака

ГРАФИЧКИ ДЕО

Грађевинско подручје са површинама јавне намене
План намена површина и подела простора на зоне
План саобраћаја са нивелационим планом
План урбанистичке регулације