ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Измена ПГР Шеовац – Адрани

ГРАФИЧКИ ДЕО
Јавно и остало грађевинско земљиште
Планирана намена површина са поделом на урбанистичке зоне и целине
Урбанистичка регулација
План саобраћаја