Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка услуге израде техничке документације саобраћајног уређења дела уличне мреже на територији града Краљева ради унапређења безбедности саобраћаја, по партијама, за потребе Фонда за безбедноет сабраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца.
Отварање понуда ће се обавити дана 09.06.2016. године у 10,30 часова.
Јавни позив                                                       Конкурсна документација
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Print Friendly, PDF & Email