18.06.2018.

 Javna nabavka broj 404-23/18-VII

Tehnička dokumentacija za izgradnju lokalnog puta Studenica – Rudno

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija