Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-35/18-VII

Израда инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста на К.П. 5297/11 КО Краљево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email