14.09.2015.

Набавка добарасредстава и опреме за потребе Цивилне заштите града Краљева по Партијама и то: Партија 1- Набавка Одеће, Партија 2- Набавка Обуће, Партија 3 – Набавка средстава за узајамну и колективну заштиту, Партија 4 – Набавка чамаца са пратећом опремом, Партија 5 – Набавка ватрогасног апарата и Партија 6 – Набавка средстава за пружање прве помоћи при заштити и спасавању

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email