Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ“ РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Право учешћа на Конкурсу имају ученици:


– који су држављани Републике Србије

– који имају пребивалиште, односно боравиште за избегла и расељена лица са КИМ, на територији града Краљева најмање једну годину пре расписивања Конкурса

–  који су редовни ученици средњих школа које се финансирају у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, почев од друге године

– који су у средњој школи у претходним школским годинама постигли просечну оцену 4,50 и већу и

–  код којих је просек примања по члану заједничког породичног домаћинства у периоду јануар-децембар 2023. године у висини од 50% и нижи од просечне месечне зараде исплаћене у граду Краљеву према званично објављеном податку Републичког завода за статистику Србије за 2023. годину (износ од 35.392,50 динара), где се под члановима заједничког породичног домаћинства подразумевају родитељи и браћа и сестре подносиоца пријаве.

За календарску 2024. годину додељује се 200 једнократних новчаних награда „Анђелко Савић“ у нето износу од по 30.000,00 динара.

Рок за подношење пријаве на Конкурс са свом потребном документацијом  отпочиње од дана објављивања Конкурса на званичном сајту града Краљева (www.kraljevo.rs), од 4.4.2023. године. Конкурс траје закључно са 19.4.2024. године.

Print Friendly, PDF & Email