ОБАВЕШТЕЊЕ о извођењу геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације на делу катастарске општине Самаила и Мрсаћ, града Краљева

Комисија за комасацију дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ обавештава имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса да ће Поткомисија за утврђивање фактичког стања наставити са утврђивањем фактичког стања у поступку комасације у делу катастарске општине Самаила и Мрсаћ, града Краљева.

Послови утврђивања фактичког стања биће обављани од 10.10.2022. до 10.04.2023. године у просторијама Градске управе града Краљева (средњи улаз, сала 3).


Радно време Поткомисије је од 07.00 до 15.00 часова.

Позвана лица која поседују исправе (уговор, правноснажну судску одлуку, одлуку надлежног органа, оставинско решење), које до сада нису укњижене у катастар непокретности, дужна су да исте доставе Поткомисији за утврђивање фактичког стања како би се утврдило право на непокретности. Ако се уредно позвано лице не одазове позиву за утврђивање фактичког стања, сматраће се да не оспорава податке уписане у лист непокретности и они ће као такви бити коришћени у поступку утврђивања фактичког стања.

Print Friendly, PDF & Email