Одељење комуналне милиције и Одељење за инспекцијске послове Комунална инспекција издају следеће саопштење:

Обавештавају се грађани града Краљева да су, као власници или корисници објеката, у обавези чланом 3. ставом 3. Одлуке о чишћењу снега и леда на територији града Краљева (,,СЛГК“ бр. 17/2015) да чисте и уклањају снег и лед са тротоара поред и испред стамбених и пословних објеката, помоћних и привремених објеката, мањих монтажних објеката и слично, паркинга и сличних површина.

Такође, чланом 7. исте Одлуке грађани су у обавези да уклањају снег и лед са кровова стамбених, пословних или других објеката. Ако то није могуће, дужни су да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са кровова, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова на тротоару.

Стамбена заједница преко својих органа, односно скупштине и управника стамбене заједнице, односно станара стамбене заједнице, дужна је да уклања снег и лед са кровова стамбених зграда за колективно становање, ако снег представља опасност по пролазнике, безбедност станара и др.лица.

Поводом горе наведеног Одељење комуналне милиције и Комуналне инспекције ће вршити појачане контроле над спровођењем поменуте Одлуке. За непоступање по наведеном, прописане су казне од 10.000,00 рсд за физичка лица до 100.000.00 рсд за правна лица.