Одељење комуналне милиције и Одељење за инспекцијске послове Комунална инспекција издају следеће саопштење:

Обавештавају се грађани града Краљева да су, као власници или корисници објеката, у обавези чланом 3. ставом 3. Одлуке о чишћењу снега и леда на територији града Краљева (,,СЛГК” бр. 17/2015) да чисте и уклањају снег и лед са тротоара поред и испред стамбених и пословних објеката, помоћних и привремених објеката, мањих монтажних објеката и слично, паркинга и сличних површина.

Такође, чланом 7. исте Одлуке грађани су у обавези да уклањају снег и лед са кровова стамбених, пословних или других објеката. Ако то није могуће, дужни су да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са кровова, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова на тротоару.

Стамбена заједница преко својих органа, односно скупштине и управника стамбене заједнице, односно станара стамбене заједнице, дужна је да уклања снег и лед са кровова стамбених зграда за колективно становање, ако снег представља опасност по пролазнике, безбедност станара и др.лица.

Поводом горе наведеног Одељење комуналне милиције и Комуналне инспекције ће вршити појачане контроле над спровођењем поменуте Одлуке. За непоступање по наведеном, прописане су казне од 10.000,00 рсд за физичка лица до 100.000.00 рсд за правна лица.

Print Friendly, PDF & Email